AEX 1604 HAIMER i4.0-Connected to the future : เทคโนโลยีหัวจับแห่งอนาคต

Room Technology Sharing Concept สัมผัสเทคโนโลยีที่จะช่วยเปลี่ยนธุรกิจแบบติดจรวด วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 14.30 น. – 16.00 น. หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ การลดต้นทุนที่แพงที่สุดในกระบวนการทำงาน นั่นคือ เวลา เนื้อหาการสัมมนา -เทคโนโลยีด้านหัวจับทูลส์ ที่เชื่อมต่อกับระบบ automation -สามารถทำงานร่วมกับเครื่อง CNC ในรูปแบบอัตโนมัติ -ลดเวลาการเปลี่ยนทูลส์ ลดความผิดพลาดของคน (Human…

AEX2102 Purchasing spare parts in maintenance : การจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

Room Logistics & Purchasing Concept การบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชน ยุค 4.0 วันที่ 15-มีนาคม-2562 เวลา 13.30 น. – 15.30 น. หลักการและเหตุผล การวางแผนในการจัดซื้ออะไหล่ (Spare Part) สำหรับซ่อมบำรุงเครื่องจักร ควรมีการวางแผนดำเนินการร่วมกับฝ่ายซ่อมบำรุงเพื่อให้มีอะไหล่เพียงพอ ลดการสั่งซื้ออะไหล่ราคาสูงอันเนื่องมาจากการขาดการวางแผนสั่งซื้อหรือความเร่งด่วนในการซ่อม การควบคุมอะไหล่หรือ Spare Parts Control ที่ไม่มีประสิทธิภาพจะทำให้เหตุการณ์เครื่องจักรเสียที่รู้สาเหตุและวิธีแก้ไขต้องล้าช้าออกไปเนื่องจากไม่มีอะไหล่ที่จะนำมาใช้ได้ทันที วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักจัดซื้อได้ทราบถึงการจำแนกประเภทของวัสดุหรืออุปกรณ์ในการบำรุงรักษา…

AEX3703 R&D กับมูลค่าเพิ่มที่แตกต่าง ทางออกที่ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมไทย

Room Center Stage Concept สัมผัสเทคโนโลยีที่จะช่วยเปลี่ยนเกมส์อุตสาหกรรมการผลิตปี 2562 วันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 12.00 น. – 13.00 น. หลักการและเหตุผล เมื่อ “นวัตกรรม” กลายเป็นปัจจัยหลักแห่งความอยู่รอดและความสำเร็จ ด้วยเหตุนี้ การลงทุนทางด้านการวิจัยและพัฒนาหรือ R&D (Research & Development: R&D) เพื่อค้นหา “นวัตกรรม” จึงเป็นสิ่งจำเป็นสู่มูลค่าเพิ่มที่แตกต่างในสินค้าและบริการ…

AEX3604 เทคโนโลยีเครื่องจักรวัดชิ้นงานอุตสาหกรรมขั้นสูงในห้องตรวจสอบคุณภาพ

  Room Technology Sharing Concept สัมผัสเทคโนโลยีที่จะช่วยเปลี่ยนธุรกิจแบบติดจรวด วันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 14.30 น. – 16.00 น. หลักการและเหตุผล ในภาวะการแข่งขันทางการค้าและการตลาดยุคโลกาภิวัฒน์ที่รุนแรงนั้น องค์กรธุรกิจต้องมีการปรับตัวที่รวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในขณะที่ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ปัจจัยสําคัญอันหนึ่งที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจเลือกใช้สินค้าและบริการก็คือ คุณภาพ ของสินค้าและบริการนั่นเอง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า องค์กรต้องมุ่งสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะด้านคุณภาพที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำเทคโนโลยีการวัดขั้นสูงเข้าไปช่วยในการควบคุมคุณภาพการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาการสัมมนา – กลยุทธ์การบริหารคุณภาพ…

AEX3603 The Right Automation Components to the Next Level of Intralogistics 4.0 : ระบบอัตโนมัติในคลังสินค้าเพื่อยกระดับสู่ Intralogistics 4.0

Room Technology Sharing Concept สัมผัสเทคโนโลยีที่จะช่วยเปลี่ยนธุรกิจแบบติดจรวด วันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. – 14.-30 น. หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เนื้อหาการสัมมนา – Automated Guided Vehicles (AGV’s) – Conveyor Technology – Automated Solutions; Automated…

AEX 3602 Make Your Own Industrial 4.0 High-End Controller (บรรยายภาษาอังกฤษ)

Room Technology Sharing Concept สัมผัสเทคโนโลยีที่จะช่วยเปลี่ยนธุรกิจแบบติดจรวด วันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. – 12.00 น. หลักการและเหตุผล PC เครื่องเดิม Windows เดิม ๆ ไม่ใช่ปัญหา ไม่จำเป็นเสมอไปที่จะต้องลงทุนฮาร์ดแวร์ใหม่เพื่อพัฒนา Automation Platform หรือ IIoT เมื่อคุณมีทางเลือกในการจัดการ PLC จาก…

AEX 3601 iN-EXPERIENCE Sharing : 8 เทคโนโลยีที่ SMEs มีแล้วปัง!

Room Technology Sharing Concept สัมผัสเทคโนโลยีที่จะช่วยเปลี่ยนธุรกิจแบบติดจรวด วันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. – 10.30 น. หลักการและเหตุผล เมื่อเทคโนโลยี คือ ฟันเฟืองสำคัญสำหรับการแข่งขันในงานอุตสาหกรรมยุคใหม่ สัมผัส 9 เทคโนโลยีเด็ดพลิกโฉมอุตสาหกรรม สร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการไทย วัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสและทางออกในการมองหา Solution ที่จะช่วยให้ธุรกิจอยู่รอดได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงและ Disruption เนื้อหาการสัมมนา –…

AEX 3502 Production Management in the Digital Era : การบริหารการผลิตในยุคการผลิตแบบดิจิทัล

Room Management & Investment Concept กลยุทธ์การบริหารจัดการและการลงทุนในยุค วันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. – 15.30 น. หลักการและเหตุผล การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (Industry 4.0) ทำให้ผู้ประกอบการต้องมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเข้ากับทุกหน่วยการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการเพื่อทำให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันได้ในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนั้นผู้บริหารองค์กรจึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการนำเทคโนโลยีมาใช้กับกิจการ และสามารถวางกลยุทธ์ในการทำงานให้กับองค์กรในยุคการผลิตแบบดิจิทัล วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารการผลิตในยุคดิจิทัลให้แก่ผู้บริหารองค์กร เนื้อหาการสัมมนา -การปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมการผลิตกับ Global Value…

AEX3501 Transforming to a Digital Business : พลิกโมเดลธุรกิจด้วยดิจิตอล 

Room Management & Investment Concept กลยุทธ์การบริหารและการสร้างโอกาสในการลงทุนเพื่อก้าวทันการค้าโลกยุค 4.0 วันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. – 12.00 น. หลักการและเหตุผล ผู้บริหารหลายท่านคงเคยได้ยินคำว่า Disrupt คำๆ นี้ได้เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันโดยสิ้นเชิง สิ่งเหล่านี้ทำให้ปฏิเสธไม่ได้ว่าการดำเนินธุรกิจแบบเดิมจำเป็นต้องเปลี่ยน ธุรกิจที่จะอยู่รอดในวันนี้ไม่ว่าธุรกิจนั้นจะทำอะไรจะต้องเป็น Digital และผู้ชนะในการแข่งขันในวันนี้ไม่มีหลักประกันว่าจะเป็นผู้ชนะในวันพรุ่งนี้ การทำ Digital Transformation จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยพลิกเกมและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระยะยาวได้…