AEX 1804 : การวิเคราะห์ และกำจัดความสูญเปล่า (Wastes)ในกระบวนการผลิต

Room   :  QUALITY MANAGEMENT

วันที่ / เวลา  :  18 มีนาคม 2565 / เวลา 09.15 น. – 12.00 น.

วิทยากร

คุณเชษฐพงษ์ สินธารา ที่ปรึกษาอาวุโสส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
คุณณัฏฐ์ทยากร ศิโรเวฐน์ ที่ปรึกษาส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

หลักการและเหตุผล

พบกับแนวทางการยกระดับกระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี…เพื่อเพิ่มผลผลิตในยุค 4.0 และกำจัดความสูญเปล่า (Wastes)ในกระบวนการผลิต

เนื้อหาการสัมมนา

  • แนวทางการปรับปรุงเพื่อลดและขจัดความสูญเสีย
  • กรณีศึกษาการค้นหาและวางแผนการลดความสูญเสีย

กลุ่มเป้าหมาย

  • General Manage / ผู้จัดการทั่วไป
  • Plant Manager / ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
  • Manufacturing Manager / ผู้จัดการฝ่ายผลิต
  • Production Control Manager / ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต
  • Engineer / วิศวกร
  • Quality Assurance Manager / ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
  • Quality Control Manager / ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ