AEX 1821 : Smart Robotics Design for Food Processing, Packaging & Agriculture แนวคิดการออกแบบหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์การเกษตร

Room   :   ROBOTICS & AUTOMATION

วันที่ / เวลา   :   18 มีนาคม 2565 / เวลา 13.15 น. – 16.00 น.

วิทยากร

คุณสรวิชญ์ นาคอยู่
กรรมการผู้อำนวยการ SENSORNIC CO.,LTD

หลักการและเหตุผล

ออกแบบหุ่นยนต์สำหรับอุตสาหกรรมอาหารอย่างไรให้สามารถใช้งานได้ภายใต้สภาพแวดล้อมจริงของโรงงาน

เนื้อหาการสัมมนา

  • ความท้าทายในการใช้งานหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมอาหาร และบรรจุภัณฑ์
  • ภาพรวมการออกแบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรมทั่วไปและการปรับแต่งเพื่อใช้งานกับอุตสาหกรรมอาหาร
  • กรณีศึกษาการใช้งานหุ่นยนต์ภายใต้สภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมอาหาร

กลุ่มเป้าหมาย

  • Business Owner / เจ้าของธุรกิจ
  • General Manage / ผู้จัดการทั่วไป
  • Plant Manager / ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
  • Manufacturing Manager / ผู้จัดการฝ่ายผลิต
  • Engineer / วิศวกร