AEX 1803 : ปรับกลยุทธ์การผลิต เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน Moving from Static to Adaptive Manufacturing

Room   :  FACTORY PRODUCTIVITY

วันที่ / เวลา   :  18 มีนาคม 2565 / เวลา 09.15 น. – 12.00 น.

วิทยากร

คุณวุฒิพงศ์ บุญนายวา
ผู้จัดการส่วนบริหารการผลิต
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

หลักการและเหตุผล

ความท้าท้ายของธุรกิจกับการปรับกลยุทธ์การผลิต เพื่อให้มีความยืดหยุ่นและตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต หัวใจสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ และสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน กับหลากหลายแนวทาง ร่วมวิเคราะห์และกำหนดแนวทางแก้ไข ปรับปรุงและยกระดับผลิตภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

เนื้อหาการสัมมนา

  • Key Modules for Digital Manufacturing ร่วมค้นหากุญแจดอกสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในยุคดิจิทัล
  • High Quality – Cost Competitiveness – Quick Response : กลยุทธ์การเพิ่มผลิตภาพ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในทุกมิติ

กลุ่มเป้าหมาย

  • Business Owner / เจ้าของธุรกิจ
  • General Manage / ผู้จัดการทั่วไป
  • Plant Manager / ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
  • Manufacturing Manager / ผู้จัดการฝ่ายผลิต
  • Engineer / วิศวกร