Categories
Article

Industry 5.0 ทางสายกลางผสานจุดแข็งแรงงานและระบบอัตโนมัติ

แม้ว่าผู้ผลิตในประเทศไทยส่วนใหญ่อาจยังไปไม่ถึงอุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างเต็มรูปแบบ แต่การมาถึงของอุตสาหกรรม 5.0 จะกลายเป็นสิ่งใหม่ที่สามารถช่วยผู้ประกอบการได้อย่างหลากหลายและครบมิติมากกว่าด้วยหัวใจสำคัญที่ยังคงรักษาทักษะ ‘แรงงาน’ เอาไว้ในระบบในฐานะทรัพยากรอันล้ำค่า