Categories
News

EEC เตรียมคลอดผังเมืองใหม่!

ภายใต้ความขัดแย้งและแตกแยกของผู้คนในพื้นที่ EEC และผู้ออกนโยบาย ภาครัฐเตรียมผลักดันการวางผังเมืองใหม่สำหรับพื้นที่ไข่แดงของประเทศไทย 4.0 อย่าง EEC หรือระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกให้มีความชัดเจน เร่งเดินหน้าหวังชิงชัยดึงดูดการลงทุน