Categories
Article

Global Lighthouse Network โมเดลสำหรับโรงงาน 4.0 จาก WEFxMcKinsey

อุตสาหกรรม 4.0 กลายเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญสำหรับการแข่งขันในการผลิตยุคใหม่ แต่ไม่ใช่ผู้ประกอบการทุกคนที่จะรับรู้และเข้าใจได้ถึงความสำคัญและการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น Global Lighthouse Network จึงเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นโมเดลตัวอย่างความสำเร็จและความเปลี่ยนแปลงเสมือนประภาคารที่ฉายไฟให้นักเดินเรือสามารถล่องทะเลได้อย่างปลอดภัย