Categories
News

TGI เผย 85% ของอุตฯ ไทยอาจไร้ความสามารถการแข่งขันในเวลาอันใกล้นี้

เมื่ออุตสาหกรรมการผลิตยุคใหม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีการผลิตอย่างขาดเสียไม่ได้ การใช้งานหุน่ยนต์และระบบอัตโนมัติจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการแข่งขันในยุคปัจจุบัน แต่จากข้อมูลของ TGI แสดงให้เห็นถึงปัญหาสำคัญสำหรับผู้ผลิตไทยที่ยังไม่เกิดการปรับตัวกว่า 85% ซึ่งอาจอยู่ในสภาวะสิ้นศักยภาพในการแข่งขันภายในระยะเวลาอีกไม่นานนี้

Categories
Article

รู้จัก 5 ขั้นของการใช้ AI ในการการผลิต

ารใช้ระบบอัตโนมัติในการผลิตนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การทำงานสนับสนุนมนุษย์ ไปจนถึงการทำงานได้ด้วยตัวเองแบบเต็มศักยภาพ ในการใช้งานระบบอัตโนมัตินั้นสามารถแบ่งลำดับขั้นการบูรณาการออกเป็น 5 ลำดับตามการมีส่วนร่วม