SHOW PREVIEW

PRODUCT LIST

Booth No : C21
Website : https://datawow.co.th

Hygienic Inspection
Hygienic Inspection

โมเดล AI ใช้ตรวจสอบระยะห่างของพนักงานในสายการผลิต รวมถึงจัดกลุ่มพนักงาน (clustering)

Predictive Maintenance
Predictive Maintenance

โมเดล AI ที่ใช้ประเมินสภาพของเครื่องจักรโดยตรงจากข้อมูลเซนเซอร์แบบ real-time

Safety Inspection
Safety Inspection

โมเดล AI ที่ใช้ตรวจสอบเครื่องป้องกันของพนักงานเมื่อเข้าพื้นที่เสี่ยง

Defect Detection
Defect Detection

โมเดล AI ที่ใช้ตรวจสอบตำหนิของผลิตภัณฑ์ ก้าวสู่โรงงานอัจฉริยะ (smart factory) ด้วยการพัฒนาโมเดล AI ใช้ตรวจสอบตำหนิของผลิตภัณฑ์ เพื่อควบคุมมาตรฐานในกระบวนการผลิตและคัดแยกสินค้าก่อนขั้นตอนการจัดส่ง ช่วยลดแรงงานคนและเพิ่มประสิทธิผลสำหรับการตรวจสอ […]