SHOW PREVIEW

PRODUCT LIST
Safety Inspector

โมเดล AI ที่ใช้ตรวจสอบเครื่องป้องกันของพนักงานเมื่อเข้าพื้นที่เสี่ยง

Product Description

ให้ AI เป็นผู้ช่วยคุณในการตรวจสอบเครื่องป้องกันของพนักงานเมื่อเข้าพื้นที่เสี่ยง และช่วยเตือนหากมีการละเมิดมาตรการความปลอดภัยในด้านต่างๆ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในส่วนของบริเวณที่จำกัดการเข้าถึง AI สามารถนำมาใช้ในการตรวจสอบอัตลักษณ์และควบคุมจำนวนพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Exhibitor’s Profile

DATA WOW CO.,LTD.

Booth No : C21
Website : https://datawow.co.th