SHOW PREVIEW

PRODUCT LIST
THAI NS SOLUTIONS CO., LTD.

เปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้ง่าย ลดขั้นตอนงานเอกสาร ด้วยWorkflow Management System

Product Description

โซลูชั่นส์ Workflow ที่ช่วยให้ขั้นตอนงานเอกสารทำได้ง่ายขึ้น จากต้องส่งเอกสารแนบไปกับการขออนุมัติในแต่ละขั้นและเกิดการสูญหาย ติดตามงานไม่ได้ เปลี่ยนมาใช้ Workflow Management System ที่ช่วยให้การขออนุมัติทำผ่านระบบได้ง่าย ตรวจสอบติดตามสถานะต่างๆได้รวดเร็วทันใจ เอาไปประยุกต์ใช้ได้หลายหน่วยงาน ทั้งการจัดซื้อ ตรวจรับ-เบิกวัตถุดิบในการผลิต การจัดการงบประมาณต่างๆเป็นต้น

Exhibitor’s Profile