SHOW PREVIEW

PRODUCT LIST
DeFelsko Coating Thickness

เกจวัดความหนาผิวเคลือบสำหรับพื้นผิวโลหะทุกชนิด

Product Description

Brand : DeFelsko
Model : Positector 6000

PosiTector 6000 ใช้สำหรับการวัดความหนาของการเคลือบผิวหรือความหนาของฟิล์มสีที่ถูกเคลือบอยู่บนวัสดุ 3 รูปแบบ ได้แก่

  • โลหะ (Ferrous)
  • อโลหะหรือไม่เป็นโลหะ (Non-Ferrous)
  • สแตนเลส (Combination)

โดยผู้ใช้งานต้องเลือกว่าจะนำไปวัดบนวัสดุรูปแบบใดจากทั้ง 3 รูปแบบที่กล่าวมา แล้วจึงมาดูที่ช่วงการวัดว่าครอบคลุมกับการนำไปใช้งานหรือไม่ จากนั้นจึงเลือกลักษณะของโพรบให้ตรงกับรูปแบบการใช้งาน เช่น การวัดในจุดที่เข้าถึงยากเลือกหัวโพรบแบบขนาดเล็ก หรือการวัดในมุมอับก็สามารถเลือกหัวโพรบแบบงอ 90 องศา เป็นต้น

https://www.youtube.com/watch?v=MFkK95V31zk

Exhibitor’s Profile

LEGA CORPORATION CO., LTD.

Booth No : H15

Website : www.legatool.com