SHOW PREVIEW

PRODUCT LIST
Corporate Internet

บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับองค์กร ที่เลือกความเร็วได้ตามความต้องการใช้งาน สามารถรับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงสุด ด้วยการเชื่อมต่อบนโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสงแบบส่วนตัว ทำให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งการเชื่อมต่อในประเทศและต่างประเทศ ผ่านอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และเชื่อมต่อตรงกับเกตเวย์หลักทั่วโลก ผ่านเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ 6 เส้นทาง

Product Description

บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับองค์กร ที่เลือกความเร็วได้ตามความต้องการใช้งาน สามารถรับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงสุด ด้วยการเชื่อมต่อบนโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสงแบบส่วนตัว ทำให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งการเชื่อมต่อในประเทศและต่างประเทศ ผ่านอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และเชื่อมต่อตรงกับเกตเวย์หลักทั่วโลก ผ่านเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ 6 เส้นทาง

Exhibitor’s Profile

CAT DATACOM

Booth No : A13
Website : www.cattelecom.com/cat/cat-datacom