SHOW PREVIEW

PRODUCT LIST
THAI NAKANISHI

ระบบการลำเลียงสินค้าในโรงงานรถยนต์

Product Description

Brand : NKC

Model : FRICTION SYSTEM

ระบบการลำเลียงสินค้าในโรงงานรถยนต์

NKC คือผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบและติดตั้งระบบรางลำเลียงในรถยนต์ จากประสบการณ์ในประเทศไทยมากกว่า 35 ปี ดังนั้นเราสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบติดตั้งรางลำเลียงในโรงงานรถยนต์ และมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ

Exhibitor’s Profile

THAI NAKANISHI CO., LTD.

Booth No : C21

Website : www.nkcthai.co.th