SHOW PREVIEW

PRODUCT LIST
YOKOGAWA (THAILAND) LTD.

เป็นระบบที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และลดการบำรุงรักษาในนการปฏิบัติงานในขณะที่สร้างกรอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

Product Description

Brand : Yokogawa

Model : CI Server

สามารถเชื่อมต่อในหลายระบบเพื่อรวบรวมข้อมูลเป็นศูนย์กลางในการจัดการ

 

Exhibitor’s Profile

YOKOGAWA (THAILAND) LTD.

Booth No : S07
Website : www.yokogawa.com/th