AEX 1704 : Energy Saving & Optimization with Digital Manufacturing แนวคิดในการประหยัดพลังงานสำหรับโรงงานโดย IoT

Room  :  ENERGY MANAGEMENT

วันที่ / เวลา  :   17 มีนาคม 2565 / เวลา 09.15 น. – 12.00 น.

วิทยากร

คุณหนึ่ง กลับทวี
ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านพลังงาน
TRIPLE E TECHNOLOGY CO.,LTD

หลักการและเหตุผล

เมื่อกระแสการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน (Sustainable Manufacturing) มีการนำแนวคิดแบบเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) มาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ผู้ประกอบการของไทยจึงต้องเร่งปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อก้าวเข้าสู่การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในอนาคต

เนื้อหาการสัมมนา

 • ความสำคัญของการตรวจวัดและผลกระทบต่อเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน
 • เทรนด์และเทคโนโลยีด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจปี 2022
 • แนวทางและประโยชน์การนำระบบ IoT มาประยุกต์ใช้กับมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

กลุ่มเป้าหมาย

 • General Manage / ผู้จัดการทั่วไป
 • Plant Manager / ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
 • Manufacturing Manager / ผู้จัดการฝ่ายผลิต
 • Production Control Manager / ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต
 • Engineer / วิศวกร
 • IT Manager / ผู้จัดการฝ่ายไอที
 • Quality Assurance Manager / ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
 • Quality Control Manager / ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ