AEX 1602 QUALITY CONTROL CIRCLE : การบริหารวงจรคุณภาพ QCC

AEX 1602 : QUALITY CONTROL CIRCLE : การบริหารวงจรคุณภาพ QCC [Webinar ออนไลน์เท่านั้น]

Section

QUALITY MANAGEMENT

วันที่ / เวลา

27 สิงหาคม 2563  / เวลา 13.15 น. – 16.00 น.

วิทยากร

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

หลักการและเหตุผล

องค์กรจะประสบความสำเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืน จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง “คุณภาพ” ในสินค้าและบริการ ต้องมีกลยุทธ์หรือวิธีการในการพัฒนาบุคลากร มีขั้นตอนสำหรับการแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าความพอใจให้กับลูกค้า

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถการประยุกต์ใช้เครื่องมือในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ และพัฒนากิจกรรมกลุ่มคุณภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

เนื้อหาการสัมมนา

  • การพัฒนากิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC
  • เครื่องมือและเทคนิคสำหรับกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC

กลุ่มเป้าหมาย

  • ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ