Categories
Article

‘ล้อพูนผล’ การเติบโตจากโรงสีข้าวอัตโนมัติสู่ ‘นิคมอุตสาหกรรมแอลพีพี นครสวรรค์’

ล้อพูนผล ไรซ์มิลล์ ผู้ประกอบธุรกิจโรงสีข้าวรายใหญ่ในจังหวัดนครสวรรค์ได้ขยับขยายธุรกิจสู่การก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมแอลพีพี นครสวรรค์ ซึ่งเป็น Smart Agriculture Industrial Estate หรือนิคมอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารแบบครบวงจรที่แรกของประเทศไทย โดยมีการใช้แนวคิด Circular Economy เป็นหัวใจสำคัญของการออกแบบนิคมฯ