Categories
Article Automation News

Robot density | 10 อันดับความหนาแน่นของหุ่นยนต์ทั่วโลก

ความหนาแน่นของหุ่นยนต์ (Robot density) เป็นการวัดที่ติดตามจำนวนของหุ่นยนต์ต่อคนงาน 10,000 คนในอุตสาหกรรม จากข้อมูลของสหพันธ์หุ่นยนต์นานาชาติ (IFR) ล่าสุดจากรายงานเมื่อปี 2019 ระบุว่า ความหนาแน่นของหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมการผลิตเพิ่มขึ้นทั่วโลกในปี 2018 แสดงให้เห็นว่าประเทศต่างๆ  หันมาใช้ระบบอัตโนมัติในการผลิตมากขึ้น