Seminar Program

27 สิงหาคม 2563

AEX 1101

9.15 – 12.00 น.

Integrated Productivity Tools (Lean-TQM-TPM)
บรรยายโดย : คุณอาณัติ ยงยุทธ ที่ปรึกษา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  การบูรณาการเครื่องมือสำหรับการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต 

AEX 1102

13.15 – 16.00 น.

SMART WAY TO LEAN & GREEN MANUFACTURING
วิถีโรงงานอัจฉริยะ ผลิตอย่างไรให้ LEAN & GREEN
บรรยายโดย : คุณวิศรา หุ่นธานี ผู้จัดการแผนก มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (ม.ส.ท.) ดร.นิธิวดี บัววัฒน์ เจ้าหน้าที่แผนงานอาวุโส มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (ม.ส.ท.)
  การก้าวไปสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะด้วย 4 SMART            อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

AEX 1201

9.15 – 12.00 น.

THE FUTURE OF WORK WITH AUTOMATION : ทักษะการทำงานในอนาคตกับระบบอัตโนมัติ

บรรยายโดย : ผศ.ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา สถาบันพัฒนาศักยภาพด้าน Digital เพื่อ EEC

  ทักษะสำคัญในการทำงานร่วมกับระบบอัตโนมัติ  •  การพัฒนาตนเอง ให้พร้อมที่จะเป็นพลเมืองแห่งโลกอนาคต และทักษะที่ต้องรีบเรียนรู้

AEX 1202

13.15 – 16.00 น.

HOW SHOULD INDUSTRIAL PRODUCTION WORKERS ADAPT IN THE NEW NORMAL ERA? แรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตควรปรับตัวอย่างไรในยุคนิวอร์มอล
บรรยายโดย : นายจิตรพงศ์ พุ่มสอาด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ / กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

•  ทักษะการทำงานในโลกธุรกิจดิจิทัล ที่มนุษย์เงินเดือนในอนาคตต้องมี      •  จุดเด่นของแรงงานยุค 4.0

AEX 1301

9.15 – 12.00 น.

OKRs FOR MAINTENANCE / เครื่องมือขับเคลื่อนงานซ่อมบำรุงยุค 4.0
บรรยายโดย : คุณราเชนทร์ พันธุ์เวช

•  การเขียนและการทำ OKRs            •  Objective, Key Results, ขอเสนอในการเขียน OKRs

AEX 1302

13.15 – 16.00 น.

TPM (TOTAL PRODUCTIVE MANAGEMENT) IN DIGITAL MANUFACTURING
บรรยายโดย : คุณนครินทร์ หอมดี  ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมอาวุโส
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

 •  12 ขั้นตอน และ 8 เสาหลักในการทำกิจกรรม TPM ในยุค Digital         •  การวัดประสิทธิผลของ TPM (OEE)

AEX 1401

9.15 – 12.00 น.

LEAN WAREHOUSE MANAGEMENT : วิถีทางสู่การปฏิวัติงานคลังสินค้าและโลจิสติกส์
บรรยายโดย :  คุณอนันต์ ดีโรจนวงศ์ /  ที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน

•  การเพิ่มความชาญฉลาดในการจัดการคลังสินค้า          •  การจัดการสินค้าคงคลังด้วยเทคโนโลยี

AEX 1402

13.15 – 16.00 น.

WAREHOUSE TRANSFORMATION : HOW TO DO IT RIGHT วิธีการปรับโฉมสู่คลังสินค้าอัจฉริยะ
บรรยายโดย : วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคลังสินค้า จาก Software Park Thailand

•  การบริหารจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่แบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ     •  การจัดการคลังสินค้า และการปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล 

AEX 1501

9.15 – 12.00 น.

PURCHASING 4.0 การจัดซื้อยุคใหม่ในโลกดิจิทัล
บรรยายโดย : คุณอกนิฐ สมิตะพินทุ สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

•  การเปลี่ยนแปลงของงานจัดซื้อในยุคดิจิทัลในมิติต่างๆ        •  ความท้าทายของงานจัดซื้อยุคดิจิทัล

AEX 1502

13.15 – 16.00 น.

การออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้วย Digital 4.0 (CAD,CAM,CAE)
บรรยายโดย : ดร.สมบูรณ์ โอตรวรรณะ (หัวหน้าทีมวิจัย) ทีมวิจัยคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม กลุ่มวิจัยการออกแบบวิศวกรรมและการผลิตขั้นสูง

•   การประยุกต์ใช้ CAD /CAM/CAE เพื่องานนวัตกรรม             •   การต่อยอดหรือการสร้างนวัตกรรม 

AEX 1602

13.15 – 16.00 น.

Quality Control Circle : การบริหารวงจรคุณภาพ QCC
บรรยายโดย : Thailand Productivity Institute (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ)

•  การพัฒนากิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC  •  เครื่องมือและเทคนิคสำหรับกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC

AEX 1701

9.15 – 12.00 น.

SMART SOLUTIONS FOR INDUSTRY 4.0, e-F@CTORY CONCEPT
การพัฒนากำลังคนเพื่อการปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ INDUSTRY 4.0

บรรยายโดย :  – คุณปฤณวัชร ปานสิงห์ ผจก.ฝ่ายการตลาดอาวุโส บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
                – ดร.ทนงศักดิ์ เทพสนธิ รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และการเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์  ม.บูรพา 

•  e-f@ctory Concept, smart solutions for Industry 4.0  •  การพัฒนากำลังคนเพื่อการปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ Industry 4.0

AEX 1702

13.15 – 16.00 น.

Kaizen for productivity Improvement
บรรยายโดย : คุณวุฒิพงศ์ บุญนายวา , ผู้จัดการส่วนบริหารการผลิต
Thailand Productivity Institute (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ)

  Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิต ด้วยเทคนิคการลดความสูญเสีย 7 ประการ
•  การปรับปรุงวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่อง และการจัดการระบบ Kaisen ในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ

28 สิงหาคม 2563

AEX 2101

9.15 – 12.00 น.

Lean Industry 4.0 After COVID-19
บรรยายโดย : คุณวุฒิพงศ์ บุญนายวา ผู้จัดการส่วนบริหารการผลิต (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ)

  แนวคิดและหลักการของ Lean Industry 4.0    Step by Step ในการพัฒนากระบวนการผลิตตามแนวคิดของ Lean Industry 4.0

AEX 2102

13.15 – 16.00 น.

OEE Real-time Monitoring and Improvement
บรรยายโดย : คุณชาญชัย พรรุ่งศิริ  Thailand Productivity Institute (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ)

  OEE Real Time Monitoring and Improvement Program           Overall Equipment Effectiveness : OEE

AEX 2201

9.15 – 12.00 น.

ยกระดับปรับบทบาท จป. ยุค Industry 4.0
บรรยายโดย : คุณปราโมทย์ โอภาสมงคลชัย /โค้ช ที่ปรึกษา และ วิทยากรความปลอดภัยในการทำงาน

 •  บทบาท จป. ในยุค Industry 4.0              การปรับตัวของ จป. 4.0

AEX 2202

13.15 – 16.00 น.

AUTOMATED FACTORY : พุ่งทะยานสู่โรงงานอัจริยะ
บรรยายโดย :  To be Confirm

  Robotics&Security, Trust&Try    How We Work Together
  แนวทางการเลือกใช้งานเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะให้เหมาะกับโรงงานของคุณ

AEX 2301

9.15 – 12.00 น.

AUTOMATION MAINTENANCE : การซ่อมบำรุงระบบออโตเมชั่น
บรรยายโดย : คุณอนุพงศ์ สิงหะ วิศวกรชำนาญการ และ คุณวชิรวิทย์ โกมลพิสิฐ วิศวกร Thai-German Institute (สถาบันไทย-เยอรมัน)

  Robotics & Security, Trust & Try    How We Work Together
  แนวทางการเลือกใช้งานเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะให้เหมาะกับโรงงานของคุณ

AEX 2302

13.15 – 16.00 น.

PREDICTIVE PLAN & REAL TIME MAINTENANCE การวางแผนล่วงหน้าและการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์
บรรยายโดย :  To be Confirm

  เทคนิคการคาดการณ์การบำรุงรักษา     การพัฒนาระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกันเป็นระบบ บำรุงรักษาพยากรณ์

AEX 2401

9.15 – 12.00 น.

SMART OPERATION FOR WAREHOUSE & LOGISTICS : การบริหารระบบคลังสินค้าและการขนส่งอย่างชาญฉลาด
บรรยายโดย : รศ.ดร.พรธิกา องค์คุณารักษ์
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

  เทคนิคการบริหารจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่            กลยุทธ์ลดต้นทุนการขนส่งยุคดิจิทัล

AEX 2402

13.15 – 16.00 น.

GREEN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT / การบริหารซัพพลายเชนแบบยั่งยืน
บรรยายโดย : ศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา บุญหล้า กรรมการมูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย

  โครงสร้างและสภาพปัญหาของกิจการตลอดจนห่วงโซ่อุปทานในปัจจุบัน
  เทคนิคและเครื่องมือในการพัฒนาปรับปรุงงานภายในห่วงโซ่อุปทาน

AEX 2502

13.15 – 16.00 น.

STRATEGIC PROCUREMENT MANAGEMENT : การบริหารการจัดซื้อจัดจ้างเชิงกลยุทธ์
บรรยายโดย :  คุณธีรทูล แก้วเครือคำ  ศูนย์พัฒนาจัดซื้ออัจฉริยะ (ประเทศไทย)

 การบริหารงานในฝ่ายจัดซื้อเชิงกลยุทธ์   กลยุทธ์การจัดความสำคัญของสิ่งที่ต้องการซื้อโดยใช้ Supply Positioning Model

AEX 2601

9.15 – 12.00 น.

TQM FOR SMART FACTORY : วิธีการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม สำหรับโรงงานยุคใหม่
บรรยายโดย : คุณทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ วิทยากร นักเขียน และที่ปรึกษาอิสระ ด้านการบริหารงานอุตสาหกรรม

 TQM Concept (Fact&Data, Next Process, Market-In)         TQM Techniques (7 Tools, New 7 Tools)

AEX 2602

13.15 – 16.00 น.

7 QC TOOLS IN DIGITAL ERA : เครื่องมือการแก้ปัญหาคุณภาพในยุคดิจิทัล
บรรยายโดย: ดร.นิรุติ ไล้รักษา รองคณบดีฝ่าย Inovation Centerคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีมหานคร

 กลยุทธ์การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management)   การประยุกต์ใช้เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา 7 QC Tools ในยุคดิจิทัล

AEX 2701

9.15 – 12.00 น.

THE MACHANICAL TESTING OF MATERIALS : เทคนิคการทดสอบเชิงกลของวัสดุ 
บรรยายโดย : คุณสมยศ ชื่นชาติ  Intro Enterprise Co.,Ltd.

• คุณสมบัติเชิงกลของโลหะ (Machanical Properties of Metals)   • การทดสอบความแข็ง (Hardness Test)

29 สิงหาคม 2563

AEX 3101

9.15 – 12.00 น.

JUST IN TIME PRODUCTION : ZERO-WASTE ในโรงงานบนพื้นฐานการปฏิบัติจริง
บรรยายโดย : ดร.ทอง พุทธลอด วิยากรและที่ปรึกษาอิสระผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคุณภาพ

 Production and Operation Management (POM)                           ZEO Waste Management

AEX 3102

13.15 – 16.00 น.

SIX SIGMA : THE QUEST FOR SYSTEMATIC IMPROVEMENT : การปรับปรุงการทำงานอย่างเป็นระบบด้วย Six Sigma
บรรยายโดย :  คุณศิววงศ์ ค่อนดี  ผู้เชี่ยวชาญด้าน Six Sigma Black Belt

 การบริหารงานด้วย SIX SIGMA                           กลยุทธ์และเครื่องมือที่สำคัญของ SIX SIGMA

AEX 3201

9.15 – 12.00 น.

DIGITAL TRANSFORMATION FOR SMART MANUFACTURING : การเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจสำหรับโรงงาน
บรรยายโดย : ผศ.ดร.เดี่ยว กุลพิรักษ์ ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 Industry 4.0 and Digital Transformation       Smart Factory Ecosystem Network and Data Integration

AEX 3202

13.15 – 16.00 น.

LOW COST AUTOMATION
บรรยายโดย :  คุณนรากร ราชพลสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเรก้า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

 ระบบอัตโนมัติต้นทุนต่ำคืออะไร?                       การประเมินงบประมาณเชิงตัวเลขกับการคุ้มค่าในการลงทุน

AEX 3301

9.15 – 12.00 น.

Condition Based Maintenance (CBM)
บรรยายโดย :  To be Confirm

 Start Up Condition Based maintenance Team       การผสมผสานและบูรณาการเทคโนโลยีบำรุงรักษาสู่อุตสาหกรรม 4.0

AEX 3302

13.15 – 16.00 น.

การอัพเกรดและซ่อมบำรุง เครื่องมือป้องกันในงานอุตสาหกรรม (ระบบไฮดรอลิก /ระบบไฟฟ้ากำลัง)
บรรยายโดย : คุณมาณิก นิลสุวรรณ Thai-German Institute (สถาบันไทย-เยอรมัน)

 การบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิกในยุค 4.0              แนวทางการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อรองรับ Industry 4.0

AEX 3401

9.15 – 12.00 น.

หัวหน้างานขั้นเทพ ด้วยวิถี TWI – TRAINING WITHIN INDUSTRY
บรรยายโดย : อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 เทคนิคการสอนงานและแนะนำงานสำหรับหัวหน้างาน             หลักการสอนงานตามแนวทาง TWI

AEX 3402

13.15 – 16.00 น.

DIGITAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT WITH NEW NORMAL: การบริหารซัพพลายเชนวิถีใหม่ในยุคนิวนอร์มอล
บรรยายโดย : ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 การเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทานแบบดั้งเดิมให้เป็นดิจิทัล          Traditional Supply Chain to Digital Supply Network

AEX 3501

9.15 – 12.00 น.

Purchasing Management System ISO 9001:2015 : การจัดระบบการจัดซื้อตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
บรรยายโดย : ดร.ธงไชย แก้วสอาด ที่ปรึกษาประจำศูนย์พัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 รายละเอียดข้อกำหนดการจัดซื้อ                    วิธีจัดทำเอกสารการจัดซื้อตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

AEX 3502

13.15 – 16.00 น.

DIGITAL & IoTS FOR SMART MANUFACTURING
บรรยายโดย : ดร.สมรักษ์ เพชรชาตรี
ผู้จัดการส่วนปฎิบัติการวิจัย ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สำนักงานใหญ่ กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

 การปรับเปลี่ยนโรงงานไปสู่ Smart Factory ด้วย Digital & IoTs   ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things หรือ IoT ในโรงงานอุตสาหกรรม

AEX 3702

13.15 – 16.00 น.

SMART OPERATION 4.0 / การบริหารจัดการการผลิตยุค 4.0
บรรยายโดย : รศ.ดร.ชวลิต จีนอนันต์ / สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

  Workshop Digital Twin for Industry 4.0
** หัวข้อนี้เป็น Workshop กรุณานำ Notebook มาด้วย