Seminar Program

14 มีนาคม 2562
09.30 น. – 12.00 น. AEX 1101 Digital transformation in Logistics Management      [เต็ม]
กองโลจิสติกส์
More lnfo
13.30 น. – 15.30 น. AEX 1102 Smart Logistics and Supply Chain for Executive Management      [เต็ม]
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
More lnfo
09.00 น. – 11.30 น. AEX 1201 Smart Warehouse 4.0 การบริหารจัดการคลังสินค้ายุคโลกาภิวัฒน์      [เต็ม]
อาจารย์วุฒิพงษ์ ปะวะสาร ประธานหลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
More lnfo
13.00 น. – 15.00 น. AEX 1202 มาตรฐานการวัดในอนาคตและเทคโนโลยีระบบการวัดอัตโนมัติสมัยใหม่
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
More lnfo
09.30 น. – 12.00 น. AEX 1301 Smart OEE 4.0 : การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรแบบอัตโนมัติ      [เต็ม]
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
More lnfo
13.30 น. – 15.30 น. AEX 1302 First Step to Big Data
ดร.เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
More lnfo
10.00 น. – 12.00 น. AEX 1401 เสวนา : Edge of Automation ยุคอัตโนมัติทั้งระบบ เพียงฝันหรือทำได้จริง
ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ดร.สาโรจน์ วสุวานิช ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี)
ผู้แทนจากสถาบันไทย-เยอรมัน (คุณสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน)
ผู้แทนจาก Thai Automation and Robotics Association (TARA)
(ดร.ประพิณ อภินรเศรษฐ์ นายกสมาคม Thai Automation and Robotics Association)
ผู้แทนจาก บริษัท ไทยซัมมิท ออโตโมทีฟ จำกัด
(ดร.ฉัตรแก้ว ฮาตระวัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยซัมมิท ออโตโมทีฟ จำกัด)
More lnfo
13.30 น. – 15.30 น. AEX 1402 Lean Automation for Thailand 4.0      [เต็ม]
สถาบันไทย-เยอรมัน
More lnfo
09.30 น. – 12.00 น. AEX 1501 Automation & Robot Selection / การเลือกใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมให้เหมาะสมกับระบบการผลิต      [เต็ม]
อาจารย์ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
คุณพงษา ตันตะโยธิน SALES MANAGER. ABB ROBOTIC
More lnfo
13.30 น. – 15.30 น. AEX 1502 HR 4.0 TRENDS : ทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุค 4.0
อ.ศักดา ภูมิพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
More lnfo
09.00 น. – 10.30 น. AEX 1601 การตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือกล (Machine tool verification)
คุณอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
More lnfo
10.30 น. – 12.00 น. AEX 1602 มาตรวิทยากับระบบการวัดแบบดิจิทัล
คุณอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
More lnfo
13.00 น. – 14.00 น. AEX 1603 EECi…บทบาทการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
More lnfo
14.30 น. – 16.00 น. AEX 1604 HAIMER i4.0-Connected to the future :เทคโนโลยีหัวจับแห่งอนาคต
บริษัท จ.ศรีรุ่งเรืองอิมเป็กซ์ จำกัด
More lnfo
12.00 น. – 13.30 น. AEX 1703 Data และ Log สำคัญอย่างไรกับอุตสาหกรรม 4.0
คุณรุจิรพงศ์ ฤทธิ์วงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ซอฟท์นิกซ์ เทคโนโลยี จำกัด
More lnfo
15 มีนาคม 2562
09.30 น. – 12.00 น. AEX 2101 Green Procurement Policy for Sustainable Procurement : การจัดซื้อ-จัดหาเพื่อความยั่งยืน
คุณธีรทูล แก้วเครือคำ
More lnfo
13.30 น. – 15.30 น. AEX 2102 Purchasing spare parts in maintenance : การจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
อ.อนันต์ ดีโรจน์วงศ์ ที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน
More lnfo
09.00 น. – 11.30 น. AEX 2201 Real-Time Maintenance การใช้ระบบอัจฉริยะเฝ้าติดตามและตรวจสอบดูแลการทำงานของเครื่องจักร
บริษัท เดียแวร์ ซิสเต็ม จำกัด
More lnfo
13.00 น. – 15.00 น. AEX 2202 เทคนิคการวัดและวิเคราะห์การสั่นสะเทือนเพื่องานบำรุงรักษา
คุณวินัย เวชวิทยาขลัง ที่ปรึกษาระบบบำรุงรักษา PM และTPM
More lnfo
09.30 น. – 12.00 น. AEX 2301 Japanese Style for Productivity : เทคนิคการบริหารงานแบบญี่ปุ่นเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต
ดร.เอิบ พงบุหงอ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
More lnfo
13.30 น. – 15.30 น. AEX 2302 การลดต้นทุนการผลิตด้วยวิธีการบริหารจัดการพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
More lnfo
09.00 น. – 11.30 น. AEX 2401 The Benefit Automation & Robot Investment : การประเมินความคุ้มค่าในการนำ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิต และจุดคุ้มทุนของการลงทุน และ New Skills For Smart Workers : Industrial Robot Master : ผู้ควบคุมหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม
สถาบันไทย-เยอรมัน
More lnfo
13.00 น. – 15.00 น. AEX 2402 New Automated Solution by AI and Intelligent Robot
บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จํากัด
More lnfo
09.30 น. – 12.00 น. AEX 2501 Lean Integrated Technology for 4.0 Era
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
More lnfo
13.30 น. – 15.30 น. AEX 2502 Factory Transformation to Industrial 4.0 with IIOT  & Cloud Computing
จ่าอากาศเอก ดร.คุณานนต์ กิตติพุฒิ อาจารย์วิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและการสื่อสาร
อาจารย์จตุรนต์ เงินพลับพลา อาจารย์วิจัยด้านวิศวกรรมระบบควบคุมและการประมวลผลภาพดิจิทัล
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
More lnfo
09.00 น. – 10.30 น. AEX 2601 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things ในภาคอุตสาหกรรม
สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
More lnfo
10.30 น. – 12.00 น. AEX 2602 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things ในภาคอุตสาหกรรม
สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
More lnfo
13.00 น. – 14.30 น. AEX 2603 Kick-start Your Industry 4.0 Journey : ก้าวแรกสู่เส้นทาง Industry 4.0
Epicor Software (Thailand) Co. Ltd.
More lnfo
14.30 น. – 16.00 น. AEX 2604 Metal 3D Printing : A Real Game-Changer for Manufacturing : เครื่องพิมพ์โลหะ 3 มิติ นวัตกรรมเปลี่ยนเกมอุตสาหกรรมการผลิต
บริษัท ไทยสากล กรุ๊ป จำกัด
More lnfo
12.00 น. – 13.30 น. AEX 2703 ระบบอัตโนมัติกับการช่วยสนับสนุนการใช้แรงงานมนุษย์ ระบบอัตโนมัติ สวัสดิภาพของแรงงาน
Pontus Rosengren CEO Virtual Manufacturing Thailand Co.,Ltd.
More lnfo
16 มีนาคม 2562
09.30 น. – 12.00 น. AEX 3101 การจัดการ SRM (Supplier Relationship Management) เพื่อลดต้นทุนในการจัดซื้อ
คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
More lnfo
13.30 น. – 15.30 น. AEX 3102 ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จยุค 4.0 ด้วยการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล
More lnfo
09.00 น. – 11.30 น. AEX 3201 Maintenance for Automation System
สถาบันไทย-เยอรมัน
More lnfo
13.30 น. – 15.30 น. AEX 3202 Predictive Maintenance : การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์
สถาบันไทย-เยอรมัน
More lnfo
09.30 น. – 12.00 น. AEX 3301 Smart Operation : การบริหารการผลิตในยุคอุตสาหกรรมอัตโนมัติเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพการผลิต
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
More lnfo
13.30 น. – 15.30 น. AEX 3302 Digital Manufacturing : เทคโนโลยีการผลิตดิจิตอล
ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC)
More lnfo
10.00 น. – 12.00 น. AEX 3401 เสวนา : Big Data กับอุตสาหกรรมการผลิตยุคใหม่
คุณสิทธิภรณ์ เมืองกลาง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินดัสเตรียล รีโวลูชั่น จำกัด
ดร.วิมล แสนอุ้ม ผู้อํานวยการศูนย์ความเชี่ยวชาญการบูรณาการระบบอัจฉริยะ (CoE-ISI) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ดร.สมรักษ์ เพชรชาตรี ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการวิจัย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
More lnfo
13.30 น. – 15.30 น. AEX 3402 Smart Robotic and Automation for SMEs : หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสำหรับ SMEs 4.0
ดร.สรุจ พันธุ์จันทร์, ดร.ธาริณี ทองเกิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
More lnfo
09.30 น. – 12.00 น. AEX 3501 Transforming to a Digital Business : พลิกโมเดลธุรกิจด้วยดิจิตอล
ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล
More lnfo
13.30 น. – 15.30 น. AEX 3502 Production Management in the Digital Era : การบริหารการผลิตในยุคการผลิตแบบดิจิทัล
ดร.วิมล แสนอุ้ม ผู้อํานวยการศูนย์ความเชี่ยวชาญการบูรณาการระบบอัจฉริยะ (CoE-ISI) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
More lnfo
09.00 น. – 10.30 น. AEX 3601 iN-EXPERIENCE Sharing : 8 เทคโนโลยีที่ SMEs มีแล้วปัง!
PREMIUM PLM (THAILAND) CO., LTD.
P.A.M. ENGINEERING & AUTOMATION CO., LTD.
THAISAKOL GROUP CO., LTD.
QUICK ERP CO., LTD.
INTERROLL (THAILAND) CO., LTD.
CONNEXALL CO., LTD
VIRTUAL MANUFACTURING THAILAND CO., LTD
More lnfo
10.30 น. – 12.00 น. AEX 3602 Smart Automation Platform for IIoT เปลี่ยน PC เดิม ๆ ให้กลายเป็น PLC (บรรยายภาษาอังกฤษ)
มร.อเล็กซ์ หง รองประธาน KINGSTAR เอเชียแปซิฟิค (Mr.Alex Hung – Vice President of KINGSTAR, Sales APAC)
More lnfo
13.00 น. – 14.30 น. AEX 3603 The Right Automation Components to the Next Level of Intralogistics 4.0 : ระบบอัตโนมัติในคลังสินค้าเพื่อยกระดับสู่ Intralogistics 4.0
Jungheinrich Lift Truck Ltd.
More lnfo
14.30 น. – 16.00 น. AEX 3604 เทคโนโลยีเครื่องจักรวัดชิ้นงานอุตสาหกรรมขั้นสูงในห้องตรวจสอบคุณภาพ
คุณอรุณสวัสดิ์ ถนัดค้า บริษัท แอคเครเทค ประเทศไทย
More lnfo
12.00 น. – 13.30 น. AEX 3703 R&D กับมูลค่าเพิ่มที่แตกต่าง ทางออกที่ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมไทย
อาจารย์ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
More lnfo