TAGINATOR

TAGINATOR

โซลูชั่นที่ช่วยในการปรับโรงงานให้เป็นรูปแบบ Smart Factory

Product Description

TAGINATOR แพลตฟอร์มที่จะมาเป็นสื่อกลางระหว่างเครื่องจักร อุปกรณ์IoT และระบบธุรกิจ (Business System) ที่จะช่วยให้องค์กรของคุณบรรลุเป้าหมายในการเป็น Smart Factory ที่จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การเพิ่มคุณภาพสินค้า และลดต้นทุนของการผลิตได้ง่าย