STONE LAB

43.System Stone 01

แอพพลิเคชั่นจัดการทุกงานซ่อมบำรุง ให้ง่ายขึ้นผ่านมือถือ ช่วยเก็บข้อมูล และนำมาวิเคราะห์ เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงกระบวนการผลิต และสามารถประเมินโอกาสก่อนที่จะเกิดความเสียหายด้วย IIoT Technology

Product Description

Brand : System stone
Model : Version 6.0

  • แอพพลิเคชั่นจัดการงานซ่อมบำรุง เปิดใบแจ้งซ่อมโดยไม่ต้องใช้กระดาษ
  • เก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ทำสรุปผลรายงานได้ง่ายขึ้น สามารถดูรายงานสรุปผลผ่าน Web browser ได้ง่ายแค่ Log in
  • ระบบมีการแจ้งเตือนรอบการซ่อมบำรุง มั่นใจว่าช่างได้ทำ PM 100%
  • รวมถึงมีระบบการแจ้งเตือนการสอบเทียบ และเก็บข้อมูล เพื่อง่ายต่อการ Audit
  • เก็บฐานข้อมูลเครื่องจักร รวมถึง Manual เครื่องจักร สามารถเรียกดูได้ง่าย
  • แอพพลิเคชั่นใช้งานง่าย รองรับภาษาไทย / อังกฤษ

Exhibitor’s Profile