SERVICE : IoT

INTERNET 02

ระบบเทคโนโลยีที่เชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครื่องมือ ที่วัดค่าต่างๆ และรายงานผลออกมาในรูปแบบ Dashboard ซึ่งทางบริษัทเราให้บริการในเรื่องของระบบดูแลบริหารจัดการอุปกรณ์ IoT สำเร็จรูป เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและการดูแลรักษาระบบ

Product Description

Brand : Nexpie

ระบบเทคโนโลยีที่เชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครื่องมือ ที่วัดค่าต่างๆ และรายงานผลออกมาในรูปแบบ Dashboard ซึ่งทางบริษัทเราให้บริการในเรื่องของระบบดูแลบริหารจัดการอุปกรณ์ IoT สำเร็จรูป เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและการดูแลรักษาระบบ

Exhibitor’s Profile

INTERNET THAILAND PUBLIC CO., LTD.

Booth No : B11,B13

Website : www.inet.co.th