SCHAEFFLER OPTIME

SCHAEFFLER OPTIME

การตรวจสอบสภาพเครื่องจักรแบบไร้สายที่ปรับตามจำนวนเครื่องได้อย่างเหมาะสม และคุ้มค่า

Product Description

SCHAEFFLER OPTIME

Brand : SCHAEFFLER
Model : OPTIME AW3 / OPTIME AW5 / OPTIME AW5X / Gateway

Schaeffler OPTIME เป็นโซลูชั่นแบบครบวงจรที่บันทึก และวิเคราะห์ผลข้อมูลความสั่นสะเทือนและอุณหภูมิของตำแหน่งติดตั้งโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์และฐานข้อมูลบนระบบคลาวด์ของแชฟฟ์เลอร์ ซึ่งอุปกรณ์ไร้สายจะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อัตโนมัติผ่านเครือข่ายโครงข่ายตาข่าย ทำให้ผู้ใช้งานสามารถปรับจำนวนเซ็นเซอร์ วางมาตรการซ่อมและการบำรุงรักษาได้ก่อนเครื่องจักรจะหยุดทำงานกะทันหัน ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนในการซ่อมแซม รวมถึงการผลิตสินค้าโดยรวมต่างๆ

Exhibitor’s Profile