FULLY-AUTO STRAPPING MACHINE

FULLY-AUTO STRAPPING MACHINE

เครื่องสำหรับรัดกล่องสินค้าต่างๆ

Product Description

Model : G-86UTP

เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับรัดกล่องสินค้าต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บ ขนส่ง และทำให้สินค้ามีความแข็งแรง

Exhibitor’s Profile