FACTORIUM JORPOR PLUS

FACTORIUM JORPOR PLUS

ระบบการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย ภายในโรงงาน

Product Description

Brand : Factorium
Model : BBS System

BBS System คือการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย นำไปสู่การสร้างและปรับปรุงวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กรได้จากการสังเกตและการสื่อสาร/สร้างความสัมพันธ์กับพนักงาน ที่จะสามารถสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยได้ จากการพบปะ พูดคุย ให้ความรู้ และนำไปปฏิบัติ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในเรื่องความปลอดภัยในองค์กร

Exhibitor’s Profile