DEHUMIDIFEIR SYSTEM

DEHUMIDIFEIR SYSTEM

ระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นและห้องสะอาด เป็นระบบที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตที่ความชื้นมีผมต่อประสิทธิภาพของการผลิต และคุณภาพของผลผลิต

Product Description

Brand : Hutek
Model : Arid Cool

ระบบเติมอากาศบริสุทธิ์ในปัจจุบันประเทศเรามีวิกฤตปัญหามลภาวะรุนแรงขึ้นเรื่อยมา การปรับเปลี่ยนคุณภาพอากาศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก Arid Cool จึงมีบททบาทสำคัญอย่างมากสำหรับการเติมอากาศบริสุทธิ์เข้าไปให้กับพนักงาน เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยของทั้งเครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ สินค้า รวมไปถึงพนักงานด้วยเช่นกัน ซึ่ง Arid Cool สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเพิ่มออกซิเจนได้ดักจับและป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เข้าไปยังพื้นที่ ที่กำหนดไว้ได้

Exhibitor’s Profile