PTT DIGITAL SOLUTIONS CO., LTD.

PTT DIGITAL SOLUTIONS CO., LTD.
Business Name: PTT DIGITAL SOLUTIONS CO., LTD.
Booth No.: E5-E8
Description:

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสร้างความร่วมมือและมูลค่าภายในกลุ่มบริษัท ปตท. ด้วยการบริหารจัดการ และลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติการร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อสร้างความร่วมมือและมูลค่าภายในกลุ่มบริษัท ปตท.

พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างครบวงจร โดยครอบคลุมถึงการออกแบบการพัฒนา และการดูแลรักษาระบบงานที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรธุรกิจ ด้วยศักยภาพ การผสานความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานไอซีทีของทั้ง 4 บริษัทผู้ถือหุ้น และความเอาใจใส่ด้านบุคลากร การดูแลให้คำปรึกษา เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพของบุคลากร และการให้บริการอย่างเป็นระบบ รวมทั้งได้มีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ จึงมั่นใจได้ว่า พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น พร้อมที่จะให้บริการ และสามารถรับมือกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น ได้รับการยอมรับจากลูกค้าซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำ บริษัทดำเนินธุรกิจมากว่า 15 ปี มีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่หลากหลายมากกว่า 1,000 คน พร้อมด้วยอุปกรณ์และบุคลากรในการให้บริการที่ครบถ้วน เช่น ศูนย์บริการ Call Center ที่มีพนักงานกว่า 200 คน ดำเนินการด้วยมาตรฐานระดับบสากล นอกจากนี้องค์กรยังได้รับการรับรองมาตรฐานของสถาบันระดับนานาชาติ เช่น ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2005 (ในขอบเขตของ Data Center) และผ่านการตรวจประเมิน CMMI ระดับ 3 (Capability Maturity Model Integration) หรือมาตรฐานในกระบวนการพัฒนางานอีกด้วย

Address: 555/1 Energy Complex Building A, 4-5 Floor, Vibhavadi-Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand
Telephone: +66 2140-2000
Mobile: +66 8 3932-1262
Fax: +66 2140-2999
Products:
D MSERVICE ระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง
D MSERVICE ระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง

Mobile Application และ Web Application บริการงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร สามารถวางแผน และบันทึกผลการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ได้ทุกอุตสาหกรรม อำนวยความสะดวกในการวางแผนงาน และการทำงาน ผู้บริหารสามารถอนุมัติ และติดตามงานโดยเห็นข้อมูลแบบ Real Time [...]

HERMES ระบบควบคุมและติดตามการขนส่ง
HERMES ระบบควบคุมและติดตามการขนส่ง

ระบบควบคุมและติดตามการขนส่ง (Logistic tracking platform) ที่ออกแบบให้รองรับการทำ Solution ด้าน Logistic ทางบก ซึ่งจะสามารถช่วยผู้ประกอบการหรือผู้ใช้งานให้สามารถบริหารจัดการติดตามการขนส่งทั้งกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบครบวงจร [...]

GAIA ระบบบริหารจัดการและกระจายสินค้าคงคลัง ประเภทของเหลว ก๊าซ และวัตถุที่สามารถวัดปริมาณได้
GAIA ระบบบริหารจัดการและกระจายสินค้าคงคลัง ประเภทของเหลว ก๊าซ และวัตถุที่สามารถวัดปริมาณได้

ระบบบริหารจัดการและกระจายสินค้าคงคลัง (Supply Inventory and Distribution) ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการบริหารจัดการของเหลว ก๊าซ และวัตถุที่สามารถวัดปริมาณได้ แบบ Real Time พร้อมทั้งประมาณการความต้องการสินค้าล่วงหน้า และพฤติกรรมการใช้งานอย่างแม่นยำด้ว [...]

Send Message to listing owner

Listing Title: PTT DIGITAL SOLUTIONS CO., LTD.