FUCHS LUBRICANTS (THAILAND) CO., LTD.

FUCHS LUBRICANTS (THAILAND) CO., LTD.
Business Name: FUCHS LUBRICANTS (THAILAND) CO., LTD.
Booth No.: J15
Description:

FUCHS ผลิตและจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น และผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและทุกขอบเขตการใช้งาน ก่อตั้งเป็นบริษัทครอบครัวในเมืองมานไฮม์ในปี พ.ศ. 2474 ลูกค้า FUCHS มีมากกว่า 100,000 ราย ครอบคลุมทุกกล่มลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับยานยนต์ ลูกค้ากลุ่ม OEM กลุ่มเหมืองแร่และการสำรวจ กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปโลหะ กลุ่มการเกษตรและป่าไม้ กลุ่มการบินและอวกาศ กลุ่มผู้ผลิตกระแสไฟฟ้า เครื่องจักรกล กลุ่มการก่อสร้างและการขนส่ง กลุ่มผู้ผลิตเหล็ก โลหะ และปูนซีเมนต์ กลุ่มผู้ผลิตอาหาร กลุ่มผู้ผลิตแก้วและกระจก กลุ่มงานขึ้นรูปและกระบวนการหล่อขึ้นรูป กลุ่มอุตสาหกรรมการตีขึ้นรูป และอื่น ๆ

FUCHS มุ่งมั่นและยึดมั่นในในคำมั่นสัญญาในการนำเทคโนโลยีมาช่วยให้ลูกค้าเกิดความคุ้มค่า ทั้งด้านประสิทธิภาพและความยั่งยืนของสินค้า รวมทั้งเน้นย้ำในด้านความปลอดภัยด้วยความน่าเชื่อถือ และช่วยด้านการลดต้นทุนให้ลูกค้า

Address: 252 SPE Tower, 11th Floor, Phahonyothin Road, Samsen Nai, Phyathai, Bangkok 10400 Thailand
Telephone: +66 2615-0168-75
Fax: +66 2615-0167
Products:
น้ำมันหล่อลื่นและสารหล่อลื่น
น้ำมันหล่อลื่นและสารหล่อลื่น

น้ำมันหล่อลื่น และผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

Send Message to listing owner

Listing Title: FUCHS LUBRICANTS (THAILAND) CO., LTD.