IRC#    0-9    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    
Sort By: Business NameBooth No.Date posted
IRC TECHNOLOGIES LTD.
Section:
บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 เราเป็นผู้นำในธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทดสอบ การวัดค่าทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ และสัญญาณที่ใช้ในระบบสารสนเทศ และโทรคมนาคมต่าง ๆ
Booth No.: D11