A.I. TECHNOLOGY CO., LTD.

ให้คำปรึกษาในด้านการปรับปรุงกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมในรูปแบบ Turnkey Solution Provider โดยมุ่งเน้นในเรื่องประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความสอดคล้องต่อข้อกำหนดต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุอาหาร รวมถึงในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนต่างๆ โดยนำ Automation เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับผู้ผลิต พร้อมทั้งรองรับการพัฒนาสู่ระบบ Smart Factory ตามแนวทางของโครงการภาครัฐ Thailand Index 4.0

A.I. TECHNOLOGY CO., LTD.
Booth No.
C15
Description

บริษัท เอ.ไอ. เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทสัญชาติไทย ซึ่งดำเนินธุรกิจในการให้บริการด้านวิศวกรรมและการผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรม มาเป็นเวลาร่วม 3 ทศวรรษ

บริษัท เอ.ไอ. เทคโนโลยีได้มีการนำระบบ Automation เข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตสินค้าผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย และคุณภาพของสินค้าที่มีความเที่ยงตรงสูง สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังกระบวนการผลิตได้ เพื่อรองรับความต้องการและมาตรฐานของผู้บริโภคในต่างประเทศตามข้อกำหนดที่แตกต่างกันออกไป

บริษัท เอ.ไอ. เทคโนโลยีได้สนับสนุนระบบ Automation แบบ Turnkey ซึ่งส่งมอบเครื่องจักรพร้อมความสำเร็จให้แก่ Partners ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าแปรรูป บรรจุภัณฑ์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และยานยนต์ มาเป็นเวลาร่วม 30 ปี และได้ส่งมอบให้กับคู่ค้าต่างๆ มากกว่า 300 บริษัทชั้นนำทั่วประเทศ

บริษัท เอ.ไอ. เทคโนโลยี ได้เข้าร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมไทยสู่ระดับ Industry 4.0 ตามหลักเกณฑ์ของ Thailand Index 4.0 ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องจักรของโรงงาน โดยได้สิทธิพิเศษตามประกาศของ BOI อีกทั้งบุคลากรของบริษัทฯ ได้ผ่านการอบรมและรับรองภายใต้โครงการ Thailand Index 4.0 เป็นผู้ที่สามารถให้คำปรึกษาในการวางแผนพัฒนาไปสู่ Industry 4.0 ได้ พร้อมทั้งร่วมดำเนินการขับเคลื่อนพันธมิตรทุกคนสู่ความยั่งยืนต่อไป

Address
56 Moo 9, Ladlumkaew-Pathum Thani Road, Khubangluang, Ladlumkaew, Pathum Thani 12140 Thailand
Telephone
+66 2159-8600
Products
[show_products product="13271"][show_products product="13273"][show_products product="13276"]

Send Message to listing owner