AEX 3702 SMART OPERATION 4.0 การบริหารจัดการการผลิตยุค 4.0

AEX 3702 : SMART OPERATION 4.0 – การบริหารจัดการการผลิตยุค 4.0 (WORKSHOP)

** หัวข้อนี้เป็น Workshop กรุณานำ Notebook มาด้วย

Section

FACTORY MANAGEMENT

วันที่ / เวลา

29 สิงหาคม 2563  / เวลา 13.15 น. – 16.00 น.

วิทยากร

รศ.ดร.ชวลิต จีนอนันต์ / สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

หลักการและเหตุผล

อุตสาหกรรมการผลิตยุค 4.0 คือเรื่องของการใช้เทคโนโลยีด้านการผลิตทุกรูปแบบเชื่อมต่อกันเพื่อทำให้เกิดศักยภาพสูงสุดของทั้งมนุษย์และเครื่องจักรกล ดังนั้นการบริหารจัดการการผลิตยุค 4.0 คือการทำความเข้าใจรูปแบบการทำงานของคนและเครื่องจักร พร้อมไปกับเทคโนโลยีสำคัญด้านต่างๆ ที่จะเข้ามาช่วยให้มนุษย์และเครื่องจักรกลทำงานได้อย่างร่วมกันได้อย่างราบรื่น เพื่อผลิตภาพสูงสุดอุตสาหกรรมการผลิต

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้บริหารและหัวหน้างานได้เรียนรู้หลักการบริหารจัดการการผลิตยุค 4.0 เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรโดยเฉพาะการพัฒนาแรงงานทั้งในเรื่องของการ unskilled และ reskilled

เนื้อหาการสัมมนา

  • Workshop Digital Twin for Industry 4.0
    ** หัวข้อนี้เป็น Workshop กรุณานำ Notebook มาด้วย

กลุ่มเป้าหมาย

  • Business Owner / เจ้าของธุรกิจ
  • General Manage / ผู้จัดการทั่วไป
  • Plant Manager / ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
  • Manufacturing Manager / ผู้จัดการฝ่ายผลิต
  • Production Control Manager / ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต
  • Engineer / วิศวกร