AEX 3502 Production Management in the Digital Era : การบริหารการผลิตในยุคการผลิตแบบดิจิทัล

Room Management & Investment
Concept กลยุทธ์การบริหารจัดการและการลงทุนในยุค
วันที่ 16 มีนาคม 2562
เวลา 13.30 น. – 15.30 น.
หลักการและเหตุผล การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (Industry 4.0) ทำให้ผู้ประกอบการต้องมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเข้ากับทุกหน่วยการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการเพื่อทำให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันได้ในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนั้นผู้บริหารองค์กรจึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการนำเทคโนโลยีมาใช้กับกิจการ และสามารถวางกลยุทธ์ในการทำงานให้กับองค์กรในยุคการผลิตแบบดิจิทัล
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารการผลิตในยุคดิจิทัลให้แก่ผู้บริหารองค์กร
เนื้อหาการสัมมนา -การปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมการผลิตกับ Global Value Chain
-การออกแบบปรับเปลี่ยนธุรกิจภาคการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมบริการดิจิทัล
-การใช้ปัญญาประดิษฐ์ ทำให้กระบวนการผลิตและการตัดสินใจเป็นอัตโนมัติได้อย่างไร
กลุ่มเป้าหมาย – Business Owner / เจ้าของธุรกิจ
– General Manage / ผู้จัดการทั่วไป
– Plant Manager / ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
– Manufacturing Manager / ผู้จัดการฝ่ายผลิต
– Engineer / วิศวกร
– Engineer Design / วิศวกรออกแบบ
วิทยากร ผศ.ดร.วิมล แสนอุ้ม ผู้อํานวยการศูนย์ความเชี่ยวชาญการบูรณาการระบบอัจฉริยะ (CoE-ISI) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ลงทะเบียน

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *