AEX 3401 หัวหน้างานขั้นเทพ ด้วยวิถี TWI – TRAINING WITHIN INDUSTRY

AEX 3401 : หัวหน้างานขั้นเทพ ด้วยวิถี TWI – TRAINING WITHIN INDUSTRY

Section

FACTORY MANAGEMENT

วันที่ / เวลา

29 สิงหาคม 2563  / เวลา 09.15 น. – 12.00 น.

วิทยากร

Thai-Nichi Institute of Technology (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)

หลักการและเหตุผล

 แนวคิดในการพัฒนาหัวหน้างานให้มีทักษะที่จำเป็นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรมการผลิต หรือ TWI จะเกิดขึ้นมานานหลายสิบแล้ว แต่ก็ยังเป็นแนวคิดที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มทักษะด้านต่าง ๆ ที่หัวหน้างานต้องรู้ ก่อนนำพาองค์กรเข้าสู่สนามแข่งขันในโลกได้อย่างไม่ตกยุคตกเทรนด์ ‘หัวหน้างานขั้นเทพ’ จึงเป็นกุญแจสำคัญในการกำหนดทิศทางดังกล่าวให้กับองค์กร

วัตถุประสงค์

เพิ่มความรู้และทักษะให้กับผู้นำยุคใหม่ เพื่อเท่าทันยุคแห่งการผลิตอันชาญฉลาด (Smart Manufacturing) สร้างความเชื่อมั่นในการนำพาองค์กรเข้าสู่สนามแข่งขันได้อย่างเต็มภาคภูมิ

เนื้อหาการสัมมนา

  • เทคนิคการสอนงานและแนะนํางานสําหรับหัวหน้างาน
  • หลักการสอนงานตามแนวทาง TWI

กลุ่มเป้าหมาย

  • Business Owner / เจ้าของธุรกิจ
  • General Manage / ผู้จัดการทั่วไป
  • Plant Manager / ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
  • Manufacturing Manager / ผู้จัดการฝ่ายผลิต
  • Production Control Manager / ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต
  • Engineer / วิศวกร