AEX3302 Digital Manufacturing : เทคโนโลยีการผลิตดิจิตอล

Room PRODUCTIVITY
Concept การบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภาพ และลดต้นทุน
วันที่ 16-มีนาคม-62
เวลา 13.30 น. – 15.30 น.
หลักการและเหตุผล การผลิตแบบ Digital Manufacturing คือกระบวนการผลิตที่นำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในระดับสูง ส่งผลให้การผลิตสินค้ามีความเที่ยงตรงแม่นยำมากขึ้น (ทั้งในเชิงรูปแบบและจำนวน) ซึ่งเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตลักษณะนี้ จะช่วยให้ธุรกิจสามารถพัฒนาสินค้าต้นแบบ (Prototype) และสินค้าตัวจริงได้อย่างง่ายดาย รวมถึงสามารถวางแผนการผลิตได้เสร็จสรรพตั้งแต่ต้นจนจบ มีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนดีไซน์หรือการผลิตส่วนไหนก็ได้ภายในระยะเวลาอันสั้น
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT มาประยุกต์ใช้ใช้ในธุรกิจได้
เนื้อหาการสัมมนา Digital Manufacturing : จาก Mass Production สู่ Mass Customization
Factory Information & Control (AI System)
– ความหมายของ Factory Systems
– การประยุกต์ใช้ AI Technology
– AI System
Plant Simulation
– Simulation technology
– Software Plant Simulation
– Application for Plant Simulation
กลุ่มเป้าหมาย – Business Owner / เจ้าของธุรกิจ
– General Manage / ผู้จัดการทั่วไป
– Plant Manager / ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
– Manufacturing Manager / ผู้จัดการฝ่ายผลิต
– Engineer / วิศวกร
– System Integrator
วิทยากร รศ.ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ลงทะเบียน

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *