AEX 3301 CONDITION BASED MAINTENANCE (CBM)

AEX 3301 : CONDITION BASED MAINTENANCE (CBM)

Section

SMART MAINTENENCE

วันที่ / เวลา

29 สิงหาคม 2563  / เวลา 09.15 น. – 12.00 น.

วิทยากร

คุณสุเมธ อัศวศิลาวสุกุล ผู้จัดการแผนกบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์
คุณพาราดิน จันทเขตต์ วิศวกรอาวุโสแผนกบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์

หลักการและเหตุผล

Condition Based Maintenance (CMB) เป็นกลยุทธ์ด้านงานบำรุงรักษาที่เรียกว่า การบำรุงรักษาตามสภาพ หรือบางครั้งอาจเรียกว่า การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ (Predictive Maintenance) เป็นกลยุทธ์ที่อาศัยการตรวจสอบสภาพเครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งานในอุตสาหกรรม ทำให้สามารถตรวจพบสาเหตุของความผิดปกติของอุปกรณ์ที่เราทำการตรวจสอบได้ก่อนที่จะเกิดความเสียหายขึ้น จึงนับเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่สะดุด

วัตถุประสงค์

โรงงานอุตสาหกรรมสามารถนำหลักการ CMB ไปใช้ได้กับอุปกรณ์และเครื่องจักรหลากหลายประเภทในโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้วยประสาทสัมผัสของมนุษย์ เครื่องมือตรวจวัด และเทคนิคการตรวจสอบต่างๆ ช่วยให้การผลิตเป็นไปอย่างราบรื่น ลดการสูญเสียทรัพยากรโดยไม่จำเป็น ขจัดความชะงักงันของกระบวนการผลิตหรือภาวะ down time ของเครื่องจักรได้

เนื้อหาการสัมมนา

  • Start Up Condition Based Maintenance Team
  • การผสมผสาน และบูรณาการเทคโนโลยีบำรุงรักษาสู่อุตสาหกรรม 4.0

กลุ่มเป้าหมาย

  • General Manage / ผู้จัดการทั่วไป
  • Plant Manager / ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
  • Manufacturing Manager / ผู้จัดการฝ่ายผลิต
  • Maintenance Manager / ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
  • Engineer (Repair & Maintenance) / วิศวกรซ่อมบำรุง