ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จยุค 4.0 ด้วยการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Room Logistics & Purchasing
Concept การบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชน ยุค 4.0
วันที่ 16-มีนาคม-62
เวลา 13.30 น. – 15.30 น.
หลักการและเหตุผล อุตสาหกรรม 4.0 เป็นสัญลักษณ์ของการนำความสามารถด้านดิจิตัลใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการผลิตรวมถึงในแต่ละกระบวนการของห่วงโซ่คุณค่า จากการใช้หุ่นยนต์แทนแรงงานมนุษย์ในการผลิตสินค้าในโรงงานและการควบคุมโกดังสินค้า ไปจนถึงการใช้ยานพาหนะไร้คนขับและโดรนในการขนส่ง จึงทำให้ห่วงโซ่อุปทานในปัจจุบันกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ห่วงโซ่อุปทานในอนาคตจะดำเนินการได้ด้วยตัวเองแบบอัตโนมัติ และสามารถควบคุมจากระยะไกลได้แบบ real time จัดการง่ายขึ้น รวดเร็วและคล่องตัวขึ้น
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีแนวทางในการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างเหมาะสม
เนื้อหาการสัมมนา -ระบบสารสนเทศโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
-วิธีการวิเคราะห์ระบบการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
-การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าและการวางแผนซัพพลาย
-การปรับลดต้นทุนในการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
กลุ่มเป้าหมาย – Purchasing, Procurement & Sourcing
– Supplier Management
– Supply Chain
– Production control/Planning
– Cost Control
– Material Control
– Operation/Productivity
– Logistic
วิทยากร ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

ลงทะเบียน

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *