AEX 2701 IT STANDARD AND PROTOCOL FOR ADVANCED MANUFACTURING

AEX 2701 : IT STANDARD AND PROTOCOL FOR ADVANCED MANUFACTURING

Section

DIGITAL MANUFACTURING

วันที่ / เวลา

28 สิงหาคม 2563  / เวลา 09.15 น. – 12.00 น.

วิทยากร

Software Park Thailand

หลักการและเหตุผล

การผลิตในยุคปัจจุบันไม่ได้ใช้งานเฉพาะเทคโนโลยี OT อีกต่อไป แต่บทบาทของเทคโนโลยี IT ก้าวเข้ามามีส่วนสำคัญในกระบวนการธุรกิจและการผลิตอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานระบบเครือข่าย การใช้งานคอมพิวเตอร์ในการผลิต รูปแบบการเชื่อมต่อต่าง ๆ ภัยที่เกิดขึ้นจากโลกไซเบอร์ซึ่งสามารถส่งผลต่อระบบอื่นที่เกี่ยวข้องได้ ทำให้การทำความเข้าใจเรื่องพื้นฐานทางด้าน IT กลายเป็นสิ่งจำเป็นหากต้องการต่อยอดเข้าสู่การผลิตสมัยใหม่ที่โลกดิจิทัลเข้ามามีส่วนสำคัญไม่น้อยไปกว่าเครื่องจักรและเครื่องมือ

วัตถุประสงค์

ทำความรู้จักกับมาตรฐานการการใช้งานด้านเทคโนโลยี IT ที่เกี่ยวข้องกับสายการผลิต รวมถึงกรณีที่พบเจอบ่อยครั้งและแนวทางแก้ไขที่สามารถใช้งานได้จริง

เนื้อหาการสัมมนา

  • การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม โดยการใช้งานซอฟแวร์
  • หลักการประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

  • – Business Owner / เจ้าของธุรกิจ
  • General Manage / ผู้จัดการทั่วไป
  • Plant Manager / ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
  • Manufacturing Manager / ผู้จัดการฝ่ายผลิต
  • Production Control Manager / ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต
  • Engineer / วิศวกร
  • IT Manager / ผู้จัดการแผนกไอที