AEX 2603 Kick-start Your Industry 4.0 Journey : ก้าวแรกสู่เส้นทาง Industry 4.0

Room Technology Sharing
Concept สัมผัสเทคโนโลยีที่จะช่วยเปลี่ยนธุรกิจแบบติดจรวด
วันที่ 15 มีนาคม 2562
เวลา 13.00 น. – 14.30 น.
หลักการและเหตุผล Digital Transformation ถือเป็นคำหนึ่งที่ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ด้วยความตื่นตัวของเหล่าธุรกิจทั่วโลกที่เริ่มเห็นการมาของธุรกิจใหม่ๆ ที่ได้นำเทคโนโลยีมาใช้สร้างรูปแบบธุรกิจ, กระบวนการการทำงาน, ผลิตภัณฑ์ และบริการในรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง และตอบโจทย์ลูกค้ามากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน ไปจนถึงอาจสร้างตลาดใหม่ที่ยังไม่เคยมีคู่แข่งรายใดๆ มาก่อนเลย ทำให้ประเด็นเรื่องการทำ Digital Transformation และการก้าวไปสู่ยุคของ Industry 4.0 ยังคงเป็นเรื่องราวที่ต้องพูดคุยอัปเดตกันอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
เนื้อหาการสัมมนา
กลุ่มเป้าหมาย
วิทยากร Rattina Buranaosot, Business Solution Consultant, Epicor Software (Thailand) Co. Ltd.

ลงทะเบียน

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *