AEX 2602 7 QC TOOLS IN DIGITAL ERA เครื่องมือการแก้ปัญหาคุณภาพในยุคดิจิทัล

AEX 2602 : 7 QC TOOLS IN DIGITAL ERA
เครื่องมือการแก้ปัญหาคุณภาพในยุคดิจิทัล

Section

QUALITY MANAGEMENT

วันที่ / เวลา

28 สิงหาคม 2563  / เวลา 13.15 น. – 16.00 น.

วิทยากร

ดร.นิรุติ ไล้รักษา
รองคณบดีฝ่าย Inovation – Center คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

หลักการและเหตุผล

การใช้หลักข้อมูลทางสถิติในการจัดการกับปัญหาด้านคุณภาพนั้นสามารถบ่งชี้ถึงนัยยะสำคัญที่เกิดขึ้นในกระบวนการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในการนำเสนอข้อมูลเหล่านั้นมีบริบท การตีความ และการทำความเข้าใจที่แตกต่างกันจึงต้องการเครื่องมือสำหรับการนำเสนอข้อมูลสถิติที่เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน โดยเครื่องมือทั้ง 7 สำหรับงานควบคุมคุณภาพเป็นอุปกรณ์ที่มีศักยภาพในการจัดการเมื่อมีการใช้งานกับเทคโนโลยียุคดิจิทัลที่สามารถเก็บข้อมูลและแสดงผลได้อย่างชัดเจน ทำให้การควบคุมคุณภาพมีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

วัตถุประสงค์

แนะนำ 7 เครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการด้านคุณภาพที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมการทำงานในยุคดิจิทัล เพื่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทันต่อความต้องการในการแข่งขัน

เนื้อหาการสัมมนา

  • กลยุทธ์การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management)
  • การประยุกต์ใช้เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา 7 QC Tools ในยุคดิจิทัล

กลุ่มเป้าหมาย

  • Business Owner / เจ้าของธุรกิจ
  • General Manage / ผู้จัดการทั่วไป
  • Plant Manager / ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
  • Manufacturing Manager / ผู้จัดการฝ่ายผลิต
  • Quality Assurance Manager / ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
  • Quality Control Manager / ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
  • Quantity Surveyor / ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ