AEX 2402 GREEN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT การบริหารซัพพลายเชนแบบยั่งยืน

AEX 2402 : GREEN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
การบริหารซัพพลายเชนแบบยั่งยืน

Section

SMART WAREHOUSING & LOGISTICS

วันที่ / เวลา

28 สิงหาคม 2563  / เวลา 13.15 น. – 16.00 น.

วิทยากร

กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

หลักการและเหตุผล

การบริหารทรัพยากรและซัพพลายเชนที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะที่ดำเนินการควบคุมมลภาวะที่เกิดขึ้นสามารถสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน 3R เพื่อหมุนเวียนใช้ทรัพยากร หรือการบริหารจัดการ Carbon Footprint หรือการผลิตที่มีการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมเป็นต้น สิ่งเหล่านี้ทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินการไปได้ควบคู่กับการดูแลรักษาโลกซึ่งปัจจุบันไม่ใช่แค่เป็นเทรนด์ แต่ยังหมายถึงสภาพความเป็นอยู่ของทุกคน Green Supply Management จึงเป็นรูปแบบวิธีการบริหารจัดการที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับบริโภคในฐานะผู้สนับสนุนการผลิตที่ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมกำลังให้ความกังวล

วัตถุประสงค์

ชี้ให้เห็นความสำคัญแนวคิดการบริหารจัดการซัพพลายเชนอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นคงในธุรกิจที่สามารถดำเนินการควบคู่ไปกับการบริหารจัดการทรัพยากรที่เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถดำเนินการได้ทั้งทางนโยบายและการรณรงค์ด้านความคิดภายในโรงงาน

เนื้อหาการสัมมนา

  • โครงสร้างและสภาพปัญหาของกิจการตลอดโซ่อุปทานในปัจจุบัน
  • เทคนิคและเครื่องมือในการพัฒนาปรับปรุงงานภายในโซ่อุปทาน

กลุ่มเป้าหมาย

  • Factory Manager / ผู้จัดการโรงงาน
  • General Manage / ผู้จัดการทั่วไป
  • Store Supervisor / หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
  • Logistics Manager / ผู้จัดการด้านโลจิสติกส์
  • Warehouse Manager / ผู้จัดการคลังสินค้า
  • Cost Controller Manager / ผู้จัดการแผนกควบคุมต้นทุน
  • Supply Chain Manager / ผู้จัดการด้านซัพพลายเชน