AEX 2401 SMART OPERATION FOR WAREHOUSE & LOGISTICS การบริหารระบบคลังสินค้าและการขนส่งอย่างชาญฉลาด

AEX 2401 : SMART OPERATION FOR WAREHOUSE & LOGISTICS
การบริหารระบบคลังสินค้าและการขนส่งอย่างชาญฉลาด

Section

SMART WAREHOUSING & LOGISTICS

วันที่ / เวลา

28 สิงหาคม 2563  / เวลา 09.15 น. – 12.00 น.

วิทยากร

รศ.ดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์
รองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักการและเหตุผล

คลังสินค้าและโลจิสติกส์นั้นมักมีการทำงานที่วุ่นวาย หลายครั้งก่อให้เกิดความสับสนจากภาระหน้าที่จำนวนมากที่เกี่ยวข้อง การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาบริหารจัดการสามารถสร้างความโปร่งใสของกระบวนการต่าง ๆ ทำให้สามารถบริหารจัดการการทำงานได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการทำงานที่สับสน และซ้ำซ้อน ทำให้สามารถวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพชัดเจนด้วยข้อมูลที่มาจากเทคโนโลยีสมัยใหม่

วัตถุประสงค์

ปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนการทำงานของคลังสินค้าและโลจิสติกส์ด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ สร้างข้อมูลที่เห็นชัดและจับต้องได้ด้วยเทคนิคที่สามารถวัดผลได้ชัดเจน

เนื้อหาการสัมมนา

  • เทคนิคการบริหารจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่
  • กลยุทธ์ลดต้นทุนการขนส่งยุคดิจิทัล

กลุ่มเป้าหมาย

  • Factory Manager / ผู้จัดการโรงงาน
  • General Manage / ผู้จัดการทั่วไป
  • Store Supervisor / หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
  • Logistics Manager / ผู้จัดการด้านโลจิสติกส์
  • Warehouse Manager / ผู้จัดการคลังสินค้า