AEX2401 THE BENEFIT AUTOMATION & ROBOT INVESTMENT / การประเมินความคุ้มค่าในการนำระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิต และจุดคุ้มทุนของการลงทุน, NEW SKILLS FOR SMART WORKERS : INDUSTRIAL ROBOT MASTER ผู้ควบคุมหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม

Room Automation & Robotics
Concept โซลูชั่นการเชื่อมต่อเครื่องมือ และการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ เครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
วันที่ 15-มีนาคม-62
เวลา 09.00 น. – 11.30 น.
หลักการและเหตุผล เมื่อเทรนด้านอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เทคโนโลยีที่กำลังมีประสิทธิผลอย่างมากต่อการลงทุนในสภาวะการขาดแคลนแรงงาน และต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้นในปัจจุบันนั่นคือการเสริมด้วยระบบออโตเมชั่นและหุ่นยนต์
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมสามารถเรียนรู้และเลือกใช้ระบบการผลิตอัตโนมัติและ
หรือหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่มีความเหมาะสมกับขนาดและประเภทของธุรกิจ ตลอดจนมีความคุ้มค่าแก่การ
ลงทุน ซึ่งจะก่อให้เกิดผลิตภาพการผลิต (Productivity) ของธุรกิจ
เนื้อหาการสัมมนา -การเลือกและประยุกต์ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
-การประสานระบบ (Systems Integration
-ประสิทธิภาพของหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
-การลงทุนในหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
-ทักษะใหม่ในการทำงานกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
กลุ่มเป้าหมาย – Business Owner / เจ้าของธุรกิจ
– General Manage / ผู้จัดการทั่วไป
– Plant Manager / ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
– Manufacturing Manager / ผู้จัดการฝ่ายผลิต
– Engineer / วิศวกร
วิทยากร สถาบันไทย-เยอรมัน

ลงทะเบียน

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *