AEX 2302 PREDICTIVE PLAN & REAL TIME MAINTENANCE การวางแผนล่วงหน้าและการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์

AEX 2302 : PREDICTIVE PLAN & REAL TIME MAINTENANCE
การวางแผนล่วงหน้าและการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์

Section

SMART MAINTENANCE

วันที่ / เวลา

28 สิงหาคม 2563  / เวลา 13.15 น. – 16.00 น.

วิทยากร

คุณ.วินัย ตุ้มทอง : วิศวกรอวุโส สถาบันไทย-เยอรมัน
คุณวรุตม์ ควรบำรุง : วิศวกร สถาบันไทย-เยอรมัน

หลักการและเหตุผล

Downtime นับเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้การผลิตล่าช้า เกิดปัญหาขึ้นนอกแผนทำให้เกิดความยุ่งยากในการบริหารจัดการรวมไปถึงัญหาด้านคุณภาพการผลิต ดังนั้นการวางแผนซ่อมบำรุงเชิงคาดการณ์และการติดตามเพื่อการซ่อมบำรุงแบบ Real-Time จะทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและวางแผนจัดการปัญหาได้อย่างแม่นยำก่อนที่จะเกิดปัญหาที่สร้างความสูญเสียได้จริง

วัตถุประสงค์

ประยุกต์และวางแผนการซ่อมบำรุงเชิงคาดการณ์ร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ใช้เทคโนโลยีสร้างการเก็บข้อมูลแบบ Real-Time เพื่อป้องกัน Downtime และป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาการสัมมนา

  •  เทคนิคการคาดการณ์การบำรุงรักษา
  • การพัฒนาระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกันเป็นระบบ บำรุงรักษาพยากรณ์

กลุ่มเป้าหมาย

  • General Manage / ผู้จัดการทั่วไป
  • Plant Manager / ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
  • Manufacturing Manager / ผู้จัดการฝ่ายผลิต
  • Maintenance Manager / ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
  • Engineer (Repair & Maintenance) / วิศวกรซ่อมบำรุง