AEX2202 เทคนิคการวัดและวิเคราะห์การสั่นสะเทือนเพื่องานบำรุงรักษา

Room Maintenance
Concept การบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชน ยุค 4.0
วันที่ 15-มีนาคม-62
เวลา 13.00 น. – 15.00 น.
หลักการและเหตุผล การวัดและวิเคราะห์การสั่นสะเทือนเครื่องจักรได้เป็นส่วนหนึ่งในระบบ บำรุงรักษาพยากรณ์ (Predictive Maintenance) เป็นเทคนิควิธีที่มีความทันสมัย และมีความเหมาะสมอย่างยิ่งในปัจจุบัน โดยมีการเฝ้าติดตามแนวโน้มการเสื่อมสภาพของเครื่องจักร จากการใช้เครื่องมือตรวจวัด แล้วนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์หาสาเหตุความผิดปกติ ทำให้สามารถทำนายอายุการใช้งานเครื่องจักรได้ และสามารถวางแผนเพื่อเตรียมการซ่อมบำรุงได้อย่างถูกต้อง ก่อนที่เครื่องจักรจะเกิดความเสียหายขึ้นจนส่งผลกระทบจนทำให้ต้องหยุดระบบ การผลิต
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้งานในระบบบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นคง ความน่าเชื่อถือ (Reliability) และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เนื้อหาการสัมมนา – ความเข้าใจเรื่องการสั่นสะเทือน
– หลักการและความหมายในการวัด-วิเคราะห์การสั่นสะเทือน
– การวัดค่าขนาดการสั่นสะเทือน
– มาตราฐานการวิเคราะห์ความรุนแรงการสั่นสะเทือน
กลุ่มเป้าหมาย – Maintenance Manager / ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
– General Manage / ผู้จัดการทั่วไป
– Plant Manager / ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
– Manufacturing Manager / ผู้จัดการฝ่ายผลิต
– Production Control Manager / ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต
– Engineer (Repair & Maintenance) / วิศวกรซ่อมบำรุง
วิทยากร วินัย เวชวิทยาขลัง ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนและบำรุงรักษา

ลงทะเบียน

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *