AEX 2102 OEE REAL-TIME MONITORING AND IMPROVEMENT

AEX 2102 : OEE REAL-TIME MONITORING AND IMPROVEMENT

Section

SMART PRODUCTIVITY

วันที่ / เวลา

28 สิงหาคม 2563  / เวลา 13.15 น. – 16.00 น.

วิทยากร

Thailand Productivity Institute / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

หลักการและเหตุผล

OEE เป็นวิธีในการประเมินและวัดผลการทำงานของเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ ถือเป็นหนึ่งในพื้นฐานสำคัญสำหรับการซ่อมบำรุงและทำธุรกิจ ทำให้เห็นผลลัพธ์ในภาพใหญ่และภาพย่อย แต่ด้วยการแข่งขันในปัจจุบันที่เสี้ยววินาทีในการทำงานกลายเป็นการสร้างความแตกต่างตลอดเวลา เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอข้อมูลแบบ Real-Time จะทำให้ประสิทธิภาพของ OEE เห็นผลได้อย่างโดดเด่น ด้วยความสามารถในการรายงานและเข้าถึงข้อมูลได้ทันที ทำให้สามารถวางแผนและปรับเปลี่ยนการทำงานได้สอดคล้องกับปัจจัยต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียทั้งในเรื่องของต้นทุนต่าง ๆ รวมไปถึงการป้องกันไม่ให้เกิด Down Time

วัตถุประสงค์

ผลักดันและยกระดับ OEE ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่สนับสนุนการทำงานแบบ REAL-TIME

เนื้อหาการสัมมนา

  •  OEE Real Time Monitoring and Improvement Program
  • Overall Equipment Effectiveness : OEE

กลุ่มเป้าหมาย

  • General Manage / ผู้จัดการทั่วไป
  • Plant Manager / ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
  • Manufacturing Manager / ผู้จัดการฝ่ายผลิต
  • Production Control Manager / ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต
  • Engineer / วิศวกร
  • Maintenance Manager / ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
  • Engineer (Repair & Maintenance) / วิศวกรซ่อมบำรุง