AEX 1722 : Predictive Maintenance : The Future of Maintenance Technology การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ : การบำรุงรักษาแห่งอนาคต

Room   :   SMART FACTORY MAINTENANCE

วันที่ / เวลา  :  17 มีนาคม 2565 / เวลา 13.15 น. – 16.00 น.

วิทยากร

คุณมาณิก นิลสุวรรณ
วิศวกรแผนกเทคโนโลยีโรงงานอัตโนมัติและหุ่นยนต์
สถาบันไทย-เยอรมัน

หลักการและเหตุผล

ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องจักรหรือสายการผลิตในอนาคต ด้วยเทคนิคการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ เรียนรู้การวางแผน การเก็บข้อมูล และการตรวจสอบที่ถูกต้องเพื่อทำการคาดการณ์แนวโน้มของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในสายการผลิตล่วงหน้า สร้างความต่อเนื่องในการผลิตและวางแผน Downtime ได้อย่างแม่นยำ

เนื้อหาการสัมมนา

  • Predictive Maintenance ทำงานอย่างไร
  • เครื่องจักรไหนที่ควรต้องทำการ Predictive Maintenance

กลุ่มเป้าหมาย

  • Maintenance Manager / ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
  • General Manage / ผู้จัดการทั่วไป
  • Plant Manager / ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
  • Manufacturing Manager / ผู้จัดการฝ่ายผลิต
  • Production Control Manager / ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต
  • Engineer (Repair & Maintenance) / วิศวกรซ่อมบำรุง