AEX 1623 : คาราคุริ กลไกอัตโนมัติอย่างง่ายเพื่อการปรับปรุงผลิตภาพ KARAKURI : Automation for Productivity Improvement

Room  :   FACTORY PRODUCTIVITY

วันที่ / เวลา  :  16 มีนาคม 2565 / เวลา 13.15 น. – 16.00 น.

วิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญจาก TOYOTA

หลักการและเหตุผล

ถอดบริบทวิถีการผลิตในแบบฉบับของโตโยต้า บริษัทผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของโลกแบบ Insight กับแนวทางและปัจจัยสู่ความสำเร็จ ที่ทำให้โตโยต้ายืนหนึ่งมาจนถึงทุกวันนี้

เนื้อหาการสัมมนา

  • หลักการของการทำ Karakuri Kaizen และกลไกพื้นฐานของ Karakuri Kaizen
  • ตัวอย่าง Karakuri ในโรงงานโตโยต้า

กลุ่มเป้าหมาย

  • Business Owner / เจ้าของธุรกิจ
  • General Manage / ผู้จัดการทั่วไป
  • Plant Manager / ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
  • Manufacturing Manager / ผู้จัดการฝ่ายผลิต
  • Engineer / วิศวกร