AEX1401 เสวนา : Edge of Automation : ยุคอัตโนมัติทั้งระบบ เพียงฝันหรือทำได้จริง

Room Automation & Robotics
Concept โซลูชั่นการเชื่อมต่อเครื่องมือ และการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ เครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
วันที่ 14-มีนาคม-62
เวลา 10.00 น. – 12.00 น.
หลักการและเหตุผล ทั่วโลกกำลังตื่นตัวในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (Industry 4.0) คือ ยุคของการเชื่อมต่อกันระหว่างระบบออโตเมชั่นในสายการผลิตกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้อุปกรณ์ในสายการผลิต สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ โรงงานปัจจุบันจึงกลายเป็น Smart Factory เครื่องจักรในสายการผลิตสามารถสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง แสดงสถานะของเครื่องจักร และระยะเวลาการบำรุงรักษา ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นสามารถใช้ควบคุมได้แบบ Real-time เพื่อการวางแผนการจัดการทรัพยากรผ่านระบบเครือข่าย (Network System) ถึงแม้ผู้ควบคุมจะไม่ได้อยู่หน้าเครื่องจักร แต่ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันที ส่งผลให้การผลิตมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีต้นทุนที่ต่ำลง เหล่านี้เป็นสิ่งที่บริษัทควรเตรียมพร้อมรับมือเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ ความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค จะดีกว่าหรือไม่ หากเราจะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยตอบโจทย์ทั้งในเรื่องการประหยัดต้นทุน ลดการใช้วัตถุดิบในการผลิต แต่ได้ผลลัพธ์ที่คุณภาพดีขึ้น และขณะเดียวกันก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เพื่อต่อยอดจุดขายที่มากกว่าให้กับลูกค้า สร้างโอกาสการแข่งขันในตลาดโลก
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนที่จะเพิ่มขึ้นในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรือ EEC
2. เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงในยุคอุตสาหกรรม 4.0 เตรียมพร้อมรับกับการแข่งขันอันเข้มข้นในตลาดระดับนานาชาติ
3. เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงและสนับสนุนผู้ประกอบการให้เกิดความสามารถในการแข่งขันที่ทัดเทียมกับนานาชาติ โดยให้ความสำคัญกับระบบอัตโนมัติที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมครบวงจร
4. เพื่อส่งต่อประสบการณ์ ความรู้ เทคโนโลยี รวมถึงโอกาสในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ
5. เพื่อสร้างแนวความคิดในการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการและดำเนินการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
เนื้อหาการสัมมนา – ทิศทางการก้าวสู่ยุคอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบ
– การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ
– ร่วมแสดงความคิดเห็นจากผู้ผลิตและผู้ใช้งานจริง
– Smart Factory ทำได้จริง ทำอย่างไร?
กลุ่มเป้าหมาย – นักอุตสาหกรรม
– ผู้จัดการโรงงาน
– ผู้จัดการฝ่ายการผลิต
– วิศวกร
– และผู้ที่สนใจ
วิทยากร – ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ดร.สาโรจน์ วสุวานิช ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี)
– ผู้แทนจากสถาบันไทย-เยอรมัน (คุณสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน)
– ผู้แทนจาก Thai Automation and Robotics Association (TARA)(ดร.ประพิณ อภินรเศรษฐ์ นายกสมาคม Thai Automation and Robotics Association)
– ผู้แทนจาก บริษัท ไทยซัมมิท ออโตโมทีฟ จำกัด (ดร.ฉัตรแก้ว ฮาตระวัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยซัมมิท ออโตโมทีฟ จำกัด)

ลงทะเบียน

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *