AEX 1202 มาตรฐานการวัดในอนาคตและเทคโนโลยีระบบการวัดอัตโนมัติสมัยใหม่

Room Maintenance
Concept การวางแผนบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์แบบอัจฉริยะ
วันที่ 14-มีนาคม-2562
เวลา 13.00 น. – 15.00 น.
หลักการและเหตุผล อุตสาหกรรมในยุค 4.0 ต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อรองรับความต้องการที่เปลี่ยนไปของตลาด นอกจากกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพแล้ว การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานนับเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สินค้าและบริการสามารถครองใจคนได้อย่างยาวนาน ดังนั้นการบริหารจัดการในเรื่องของระบบคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำจึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ครอบคลุมและตอบโจทย์ความต้องการในทุกมิติของตลาดในยุคที่ผู้บริโภคมีความฉลาดในการเลือกซื้อสินค้า
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมวิสัยทัศน์ให้แก่ภาคการผลิตให้มองเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำว่าสามารถสร้างผลกระทบ (Impact) ให้แก่ธุรกิจของตนได้อย่างไร และทำไมจึงจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีมาตรวิทยาเข้าไปในส่วนของการบริหารจัดการในกระบวนการผลิต ซึ่งการพัฒนาที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นการปูทางสู่การเป็นศูนย์กลางด้านระบบคุณภาพที่มีศักยภาพ (NQI Hub) ในระดับอาเซียนและรองรับสู่การเป็นประเทศไทย 4.0
เนื้อหาการสัมมนา – การเปลี่ยนนิยามหน่วยฐาน SI และ การเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการสู่ ISO/IEC 17025:2017
– มาตรวิทยาช่วยเพิ่มผลิตภาพได้อย่างไร
– เทคโนโลยีการวัดอัตโนมัติ
– การวัดระดับนาโน
กลุ่มเป้าหมาย – General Manage / ผู้จัดการทั่วไป
– Plant Manager / ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
– Manufacturing Manager / ผู้จัดการฝ่ายผลิต
– Production Control Manager / ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต
– Engineer / วิศวกร
– ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
– Quality Assurance Manager / ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
– Quality Control Manager / ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
วิทยากร ดร.นฤดม นวลขาว กำกับดูแลกลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ลงทะเบียน

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *