AEX 1201 : THE FUTURE OF WORK WITH AUTOMATION ทักษะการทำงานในอนาคตกับระบบอัตโนมัติ

AEX 1201 : THE FUTURE OF WORK WITH AUTOMATION
ทักษะการทำงานในอนาคตกับระบบอัตโนมัติ

Section

AUTOMATION & ROBOTICS

วันที่ / เวลา

27 สิงหาคม 2563  / เวลา 09.15 น. – 12.00 น.

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา
หัวหน้ากลุ่มวิจัยวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขั้นสูง
Robotics and Advanced Autonomous Systems (RAAS)

หลักการและเหตุผล

ในอนาคตระบบหุ่นยนต์ และเทคโนโลยีต่างๆ จะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการทำงาน เพราะถือว่าการทำงานของระบบดังกล่าวมีความแม่นยำและคาดคะเนได้ดีกว่ามนุษย์ มีส่วนในการลดต้นทุน เพิ่มรายได้ เสริมขีดความสามารถในการแข่งขันได้ ทั้งด้านสินค้าและบริการ ทั้งยังช่วยในการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ให้รวดเร็ว ตอบสนองและเข้าถึงตลาดที่มีขนาดใหญ่และในวงกว้างมากขึ้น

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบถึงแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาแรงงานของตนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่กำลังอยู่ในช่วงการปฏิวัติทักษะโดยได้รับแรงผลักดันเบื้องต้นจากระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ รวมทั้งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

เนื้อหาการสัมมนา

  • การพัฒนาตนเองให้พร้อมที่จะเป็นพลเมืองแห่งโลกอนาคต และทักษะที่ต้องรีบเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย